Parenteel van Sander Michielsz van PIETERSON
 
I.1 Sander Michielsz van PIETERSON, kleermaker.
In het lidmatenregister van Hedel wordt hij als lidmaat vermeld, met de aantekening "Obüt", zonder datumvermelding.
In het ORA van Hedel Nr. 158, inv. nr. 128, wordt hij een aantal malen vermeld:
"Voor ons, schepenen van Hedel, zijn gecompareerd, Jan Michielszn., soo voor hem selve ende mede als momboir ende Jan Jacobs Juyn als momboir over de onmondige kinderen van Metje Peters, weduwe van Abraham Michielszn. ende hebben erffelijk vercocht, overgegeven ende opgedragen ende dat met consent van den heer officieren als oppermomboir van 's Heeren wegen, aan Sander Michielszn., haren broeder ende sijnen erven huys en erff, staende aen de dijck en de Molenstraat"
Actum Hedel, desen 11 maart 1685.
"Wij, schepenen van Hedel, tuygen dat voor ons is gecompareerd Sander Michielszn. ende heeft voor hem ende zijnen erven gelooft aan den kinderen van Metje Peters, weduwe Abraham Michielszn. eenen thijns van zes gulden vier stuyvers jaerlixs, die verschijnen sal op den 12-den maart 1686 ende so voorts van jaere tot jaere"
Actum Hedel, desen 12 maart 1685.
Op 19 februari 1690 verkoopt Sander Michielsz van Piterson dit huis en erf. De koper, Jan Hendriks van Munster, neemt hierbij de thijnsbrief aan de kinderen over, op dezelfde voorwaarden. Sander Michielsz van Piterson ontvangt hiervoor de somma van één hondert en vierentwintig gulden.
Inv. nr. 129.
Op 26 januari 1699 worden door Arien Otten vande Steegen ende Arnt Corneliss vande Velde, schepenen van Hedel drie akten opgemaakt:
In de eerste verkopen Willem Ariens ende Zander Mighielsz, als geauthoriseerden van de eerwaarde kerckeraedt aan Arien Cornelis vande Velde 1. hont land.
In de derde akte verkopen zij, in dezelfde kwaliteit een huis en hof in het dorp Hedel genaamd de Groensmarkt aan Peter Arien Wouterse.
in de tweede akte verkoopt Willem Ariens als diaken en geauthoriseerde van de eerwaarde kerckeraedt, 2½ hont land, genaamde het Vrooland aan Zander Mighiels voor de somma van hondert en twee guldens.
Op 17 januari 1701 heeft Zander Mighielsz van Pieterson dit stuk land weer verkocht aan Adriaan Eymertsz de Groot voor de zomme van hondert agtenvijftigh gulden.
Zoon van Michiel.
Gehuwd te Hedel met Lodewijntje Petersdr. MOENS. In het lidmatenregister van Hedel wordt ze vermeld als "huysvrouw van Sander Michiels piterson", met de aantekening "obüt" zonder datumvermelding.
Uit dit huwelijk:
1.  Maaike Sandersz. van PIETERSON, geboren voor 1689 (zie II.2).
2.  Peter van PIETERSON, gedoopt op 02-01-1689 te Hedel (zie II.3).
3.  Michiel van PIETERSON, gedoopt op 25-12-1691 te Hedel.
4.  Arij van PIETERSON, gedoopt op 07-04-1695 te Hedel (zie II.6).
5.  Aaltjen van PIETERSON, gedoopt op 23-11-1697 te Hedel. Als lidmaat aangenomen op belijdenis op 6 januari 1716. Vanuit Hedel met attestatie vertrokken zonder datum- of bestemmingsvermelding.
6.  Jenne Marie van PIETERSON, gedoopt op 17-05-1701 te Hedel.
Ondertrouwd op 28-06-1720 te Gameren. Hij, weduwnaar van Adriaantje Isaks van de Rieviere, woonachtig tot Uytwijk en zij woonachtig tot Gameren. Echtgenoot is Adriaan Klaasse KIEBOOM. Hij huwt (1) Uitwijk 1-9-1700 met Adriaantje Isaks van de Rivière, gedoopt Woudrichem 21-8-1672, dochter van Isack Rijcken van de Rivière en Geertje Simons, overleden Uitwijk ± 1719. Uit dat huwelijk worden 6 kinderen gedoopt te Uitwijk. [Gen. Tijdschrift voor Midden en West Brabant, 15-de jaargang, pag. 269-277].
7.  Dirkje van PIETERSON, gedoopt op 08-08-1704 te Hedel.

II.2 Maaike Sandersz. van PIETERSON, geboren voor 1689. Het doopregister van Hedel begint in 1689 en daarin wordt ze niet vermeld. Overleden op 30-12-1757 te Hedel. Op belijdenis als lidmaat aangenomen te Hedel op 21 maart 1712. Dochter van Sander Michielsz van PIETERSON (zie I.1) en Lodewijntje Petersdr. MOENS.
Ondertrouwd op 01-05-1723 te Hedel, gehuwd voor de kerk op 23-05-1723 te Hedel. Trouwboek Hedel: "Marcelis Jacobszoon van der Elst, weduwnaar van Peterke Jacobsdr. Valk, geboortig van Driel en Maaike Sandersz van Pieterson, jonge dochter van Hedel". Echtgenoot is Marcelis Jacobsz. van der ELST, kleermaker, gedoopt op 22-07-1696 te Kerkdriel, zoon van Jacob Marcellisse van der Elst en Jenneke Egons Verbruggen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob van der ELST, gedoopt op 06-02-1724 te Hedel. Doopboek Hedel: "Gedoopt de tweeling Jacob en Lodewijntje, beiden gestorven", overleden 1724 te Hedel.
2.  Lodewijntje van der ELST, gedoopt op 06-02-1724 te Hedel. Doopboek Hedel: "Gedoopt de tweeling Jacob en Lodewijntje, beiden gestorven", overleden 1724 te Hedel.
3.  Lodewijntje van der ELST, gedoopt op 26-08-1725 te Hedel (zie III.4).
4.  Jenneken van der ELST, gedoopt op 06-11-1729 te Hedel (zie III.6).

II.3 Peter van PIETERSON, gedoopt op 02-01-1689 te Hedel, overleden te Hedel. In het lidmatenregister als overleden vermeld, zonder datum vermelding. Op belijdenis als lidmaat aangenomen te Hedel op 21 maart 1712. Zoon van Sander Michielsz van PIETERSON (zie I.1) en Lodewijntje Petersdr. MOENS.
Ondertrouwd op 22-04-1713 te Hedel, gehuwd voor de kerk op 14-05-1713 te Hedel met Maaike Jacobsdr. van der ELST, geboren te Driel.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneken van PIETERSON, gedoopt op 10-06-1714 te Hedel.
2.  Jenneken van PIETERSON, gedoopt op 04-08-1715 te Hedel.
3.  Sander van PIETERSON, gedoopt op 01-01-1718 te Hedel, overleden voor 1771.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-08-1763 te Hedel. Trouwboek Hedel: "Hij, jonge man, soldaat onder Lt. Gen. Lindeman in de compagnie van Capitein Martijn, gelegerd in Breda en zij, jonge dochter, beiden geboren en wonende in Hedel". Echtgenote is Anneke van GEFFEN, gedoopt op 27-03-1739 te Hedel, dochter van Jacobus van Geffen en Magteld Kamsteeg.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-12-1764 te Hedel. Trouwboek Hedel: "Sander van Pieterson, weduwnaar van Anneke van Geffen, soldaat onder het 1-ste bat. van den Lt. Gen. van Lindtman in de compagnie van de Lt. Col. de Goudot, in garnizoen liggende in Breda en Neeske van Driel, geboren en wonende te Hedel". Echtgenote is Neeske van DRIEL. In het lidmatenboek van Hedel wordt vermeld: "Neeske van Driel met attestatie van 's Gravenhage den 25 juny 1749, huysvrouw van Sander Pieterson".
4.  Lodewijntje van PIETERSON, gedoopt op 18-10-1720 te Hedel (zie III.14).
5.  Jacobus van PIETERSON, gedoopt op 29-09-1724 te Hedel.

II.6 Arij van PIETERSON, gedoopt op 07-04-1695 te Hedel, begraven op 31-07-1755 te Rotterdam. Arij Pieterson, noothulp bij het klapwaake, wonende aan het Kerkewaatertie, man van Jannetie Weely. Hij laat na 1 minderjarig en 2 meerderjarige kinderen.
In het archief van de Weeskamer van Rotterdam is de volgende voogdijstelling te vinden: Inv. nr. 1755/566/blz. 111v.
"Jan Overeem en Sander van Pieterson zijn nevens elkander geordonneerd tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Ary van Pieterson, daar moeder aff was Jannetje Jongbloet. Onder den behoorlijken eet bij henlieden in handen van den Ed. Achtbaren Heeren Weesmeesteren gedaan. Actum voor den Heeren: Gerard Schepers; Mr. Joh. van den Honert en Mr. Gerard Daniel Derick weesmeesteren"
In hetzelfde archief, onder inv. nr. 1755/513/blz. 449v
"Inventaris van alle de goederen, in- ende uytschulden die Ary van Pieterson op den 26-sten juli 1755 metter doot heeft ontruymt ende nagelaten. Overgelevert ter weeskamer der stad Rotterdam bij Jannetje van Wely, ter presentie van Jan Overeem ende Sander van Pieterson, als geordonneerde voogden over het nagelaten weeskint van den voornoemden Ary van Pieterson, daar moeder aff was Jannetje Jongbloet. Actum voor de Heeren Mr. Johannes van den Honert en Gerard Daniel Derick, weesmeesteren, dezen 11-den september 1755"
.
Hij vestigt zich, op jonge leeftijd, in Rotterdam, waar hij in 1721 het poorterschap verwerft. Poorterboek Rotterdam: "Arij van Pieterson, geboortig van Hedel, gelegen in Gelderland, is poorter gecedeerd op 11 augustus 1721. Present alle de Heeren Burgemeesteren. Heeft een burgersdochter. Kosten FL. 6:-:-".
Zoon van Sander Michielsz van PIETERSON (zie I.1) en Lodewijntje Petersdr. MOENS.
Ondertrouwd (1) op 28-04-1720 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-05-1720 te Rotterdam. Hij, jonge man van Hedel, wonende in de Hoogstraat en zij, jonge dochter van Rotterdam, wonende in de Raamstraat. Echtgenote is Jannetje JONGBLOET, begraven op 25-10-1752 te Rotterdam, overleden aan de Groenmarkt, de man Arij van Pieterson, zij laat na 1 minderjarig en 2 meerderjarige kinderen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-11-1754 te Rotterdam. Hij, weduwnaar van Hedel in Gelderland. wonende aan de Groenmarkt en zij, jonge dochter van Doodeweerd in Gelderland, wonende aan de Vest bij de Delfse Poort. Echtgenote is Jannetje van WEELY, geboren te Doodeweert.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lodowijntie van PIETERSON, gedoopt op 09-07-1720 te Rotterdam, geboren op het Oosteinde. Doopgetuige was Grietje Jonghbloet. Begraven op 08-04-1744 te Rotterdam. Register de Dooden: "Lodewina van Pieterson, vrouw van Huybert Koekebakker, gewoond hebbend over de Groote Toren".
Ondertrouwd op 16-06-1743 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 02-07-1743 te Rotterdam, "zij, jonge dochter van Rotterdam wonende agter de Groote kerk en hij, jongeman van Rotterdam wonende aan de Breestraat" met Huybert KOEKEBAKKER.
2.  Pieter van PIETERSON, gedoopt op 14-03-1723 te Rotterdam, geboren op het Oosteinde. Doopgetuige was Grietje Jonghbloedt. Begraven op 14-02-1746 te Rotterdam. Register de Dooden: "Pieter van Pieterson, jonge man van Rotterdam, noothulp van de Coorenmeeter en Klapwaker.".
3.  Neeltje van PIETERSON, gedoopt op 03-12-1724 te Rotterdam (zie III.20).
4.  Sander van PIETERSON, gedoopt op 22-04-1727 te Rotterdam (zie III.21).
5.  Aaltje van PIETERSON, gedoopt op 18-12-1729 te Rotterdam, geboren op het Oosteinde. Doopgetuige was Grietje Jongebloet. Begraven op 17-03-1732 te Rotterdam. Register der Dooden: "Een kind van Arij van Pieterson aan het Oosteinde, 2½ jaar oud.".
6.  ..... van PIETERSON, geboren ± 2-1732 te Rotterdam, levenloos geboren aan het Oosteinde en op 25-2-1731 te Rotterdam begraven.
7.  ..... van PIETERSON, geboren ± 3-1733 te Rotterdam, levenloos geboren aan de Slikvaart over de Lommert en op 26-3-1733 te Rotterdam begraven.
8.  ..... van PIETERSON, geboren ± 9-1735 te Rotterdam, levenloos geboren in het Kockersteegje en op 2-9-1735 te Rotterdam begraven.
9.  Jannetie van PIETERSON, gedoopt op 03-02-1737 te Rotterdam, geboren in de Kockersteeg. Doopgetuigen: Jan van der Bol en Grietie Jongbloet. Begraven op 19-03-1772 te Rotterdam, aan het Doelwater, boven de smid, ongehuwd.

III.4 Lodewijntje van der ELST, gedoopt op 26-08-1725 te Hedel, dochter van Marcelis Jacobsz. van der ELST, kleermaker, en Maaike Sandersz. van PIETERSON (zie II.2).
Gehuwd voor de kerk op 16-05-1762 te Hedel met Petrus VERMEULEN, geboren te Echteld.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes VERMEULEN, gedoopt op 17-12-1763 te Zaltbommel.
2.  Jacobus VERMEULEN, gedoopt op 26-07-1767 te Zaltbommel.

III.6 Jenneken van der ELST, gedoopt op 06-11-1729 te Hedel, overleden op 20-10-1807 te Hedel, dochter van Marcelis Jacobsz. van der ELST, kleermaker, en Maaike Sandersz. van PIETERSON (zie II.2).
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-01-1752 te Hedel met Joost Aartsen de BIE, landbouwer, gedoopt op 07-02-1712 te Hedel, zoon van Aert Joosten de Bie en Jenneke Jansz Plugers. Overleden voor 1764 te Hedel. Hij huwt (1) te Hedel op 13-6-1745 met Weintje Gijsbertsz van Breda, j.d. geboortig van Rumpt. Zij overlijdt te Hedel in het kraambed, tesamen met hun dochtertje Hendrica, gedoopt op 13-10-1748.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-10-1764 te Hedel met Herman van GEFFEN, geboren op 30-10-1729 te Hedel, zoon van Jacobus van Geffen, arbeider en Megteld Kamsteeg. Overleden 1811 te Hedel.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jenneken de BIE, gedoopt op 03-12-1752 te Hedel (getuige(n): Dirkje van Maare, vrouw van Jan Aartsen de Bie.), overleden 1752. Ze is kort na de doop overleden. In het doopboek staat achter haar naam: "obiit".
2.  Wentje de BIE, gedoopt op 29-09-1754 te Hedel (getuige(n): Dirkje, vrouw van Jan de Bie.).
3.  Jacobus de BIE, gedoopt op 27-03-1757 te Hedel (getuige(n): Lodewijntje Vermeulen geboren Van der Elst.), overleden 1764. In het doopboek vermeld: "obiit 1764".
4.  Jenneken de BIE, gedoopt op 30-03-1760 te Hedel (getuige(n): Dirkje, vrouw van Jan de Bie.).
5.  Maayken de BIE, gedoopt op 19-12-1762 te Hedel (getuige(n): Lodewijntje Vermeulen, geboren Van der Elst).
Uit het tweede huwelijk:
6.  Jacobus van GEFFEN, geboren op 21-09-1765 te Hedel, gedoopt op 22-09-1765 te Hedel, overleden op 25-01-1850 te Hedel.
Gehuwd voor de kerk op 13-01-1799 te Hedel met Hendrien van MAAREN.
7.  Joost van GEFFEN, landbouwer, geboren op 18-06-1768 te Hedel, gedoopt op 19-06-1768 te Hedel, overleden op 20-09-1837 te Well.
Gehuwd voor de kerk op 16-02-1800 te Ammerzoden met Aartje van LOON, geboren op 10-03-1772 te Wordragen, bij Ammerzoden, dochter van Hijmen van Loon en Neeske Wolfers. Overleden op 02-05-1859 te Well.
8.  Megteld van GEFFEN, geboren op 26-02-1771 te Hedel, gedoopt op 03-03-1771 te Hedel, overleden op 14-02-1853 te Haaften, oud 86 jaar, weduwe van Hendrik Klop. Op 24-5-1800 wordt door de schepenen van Hedel op last van de armmeesters een borgbrief uitgeschreven op haar naam, omdat ze in Haaften is gaan wonen. Ze doet belijdenis te Ginneken op 28-3-1805, aangenomen als lidmaat van de Herv. Kerk in tegenwoordigheid van de ouderlingen Johannes van den Berg en Philip Klop.
Gehuwd voor de kerk op 13-01-1799 te Hedel met Hendrik KLOP, geboren te Haaften, gedoopt op 16-10-1763 te Haaften, overleden op 29-10-1843 te Haaften, oud 81 jaar, zoon van Philip Klop en Margaritha van Gameren, echtgenoot van Megchel van Geffen.

III.14 Lodewijntje van PIETERSON, gedoopt op 18-10-1720 te Hedel, begraven op 22-03-1749 te Rotterdam. Register de Dooden: "Lodewina van Pieterson, met haar kraemkind, vrouw van Arij Schuurman, wonende aan de Torenstraat. Ze laat 1 minderjarig kind na.", dochter van Peter van PIETERSON (zie II.3) en Maaike Jacobsdr. van der ELST.
Ondertrouwd op 02-08-1744 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 25-08-1744 te Rotterdam, "hij, jonge man van Berkel, wonende in de Schrijnwerkerssteeg en zij, jonge dochter van Hedel, wonende aan de Breestraat." met Arij SCHUURMAN. Hij huwt (2) Rotterdam 20-5-1749 met Maria Vraam.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter SCHUURMAN, gedoopt op 19-06-1746 te Rotterdam (getuige(n): Neeltje van Pieterson).
2.  Henderik SCHUURMAN, gedoopt op 09-03-1749 te Rotterdam (getuige(n): Willemijntie Schareloos), begraven op 22-03-1749 te Rotterdam.

III.20 Neeltje van PIETERSON, gedoopt op 03-12-1724 te Rotterdam, geboren op het Oosteinde. Doopgetuige was Grietje Jonghbloet. Begraven op 19-11-1760 te Rotterdam. Register der Dooden: " Neeltje van Pieterson, de man Jan Overeem, op de dijk in de Gebakken Pauwensteeg. Ze laat na 2 minderjarige kinderen.", dochter van Arij van PIETERSON (zie II.6) en Jannetje JONGBLOET.
Ondertrouwd op 09-04-1747 te Rotterdam, "zij, jonge dochter van Rotterdam wonend agter de Groote Kerk en hij, jonge man van 't Stigt Utrecht, wonende aan de Hoflaan onder Kralingen" met Jan OVEREEM, geboren te Zeist, begraven op 19-02-1772 te Rotterdam. Jan Overeem, man van Willemina van Houten, klapwaker. Hij laat drie minderjarige kinderen na. Hij huwt (2) te Rotterdam op 2-2-1762 Willemijntje van Houten, weduwe van Gerrit van Bree, wonend aan de Baan. Uit dat huwelijk zijn nog twee kinderen bekend.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltien OVEREEM, gedoopt op 15-04-1748 te Rotterdam (getuige(n): Johanna Maria Overeem).
Gehuwd voor de kerk op 06-03-1774 te Rotterdam met Leendert SOETEMAN, geboren te Dordrecht, zoon van Joost Soeteman, scheepmaker en van Ariaantje van der Esch. Overleden op 04-08-1813 te Rotterdam, gewoond hebbend Slakade F29, oud 67 jaar, eerder weduwnaar van Aaltje Overeem, laatst echtgenoot van Jannetje Donker, gepensioneerd scheepmakersknecht. Hij huwt (2) Rotterdam 8-12-1805, wonend onder Kralingen met Jannetje Donker, geboren te Ouderkerk aan de IJssel, weduwe van Aswerus de Reus. (Huwelijk Rotterdam 2-11-1790, hij afkomstig van Meerkerk.) Zij huwt (3) Rotterdam 24-5-1815 met Poulus van der Spek, geboren te Pijnacker, oud 63 jaar, zoon van Jacob van der Spek en Anna Groenheide.
2.  Lodewina OVEREEM, gedoopt op 25-10-1750 te Rotterdam (getuige(n): Jannetje Jongbloet), begraven op 14-11-1750 te Rotterdam.
3.  Jannetje OVEREEM, gedoopt op 12-05-1754 te Rotterdam (getuige(n): Johanna Maria Overeem), begraven op 16-12-1756 te Rotterdam.
4.  Gerrit OVEREEM, gedoopt op 15-06-1760 te Rotterdam (getuige(n): Jannetie van Weelie), begraven op 24-11-1760 te Rotterdam.

III.21 Sander van PIETERSON, gedoopt op 22-04-1727 te Rotterdam, geboren op het Oosteinde. Doopgetuige was Gryetie van den Bol. Begraven op 25-05-1774 te Rotterdam, overleden aan de Leeuwelaan, oud 47 jaar, diaken. Zoon van Arij van PIETERSON (zie II.6) en Jannetje JONGBLOET.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1749 te Rotterdam. Hij, jonge man van Rotterdam, wonende aan de Groenmarkt en zij, jonge dochter van Rotterdam, wonende in de Schildersteeg. Echtgenote is Maritie ALBERDA, gedoopt op 10-09-1730 te Rotterdam (getuige(n): Aaltie Bonsert), geboren in de Schildersteeg, dochter van Sikke Alberda en Lena Huys. Begraven op 23-03-1763 te Rotterdam, overleden in de Zonnebloemsteeg midden, de man Sander van Pieterson, zij laat na 3 minderjarige kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.  Arij van PIETERSON, gedoopt op 25-12-1749 te Rotterdam, geboren in de Toorenstraat, doopgetuigen: Arij van Pieterson en Jannetje Jongbloet, begraven op 23-09-1751 te Rotterdam.
2.  Sikke van PIETERSON, gedoopt op 01-08-1751 te Rotterdam (zie IV.22).
3.  Arij van PIETERSON, gedoopt op 26-08-1753 te Rotterdam (zie IV.24).
4.  Leendert van PIETERSON, gedoopt op 02-05-1756 te Rotterdam (zie IV.26).
5.  ..... van PIETERSON, geboren maart 1758 te Rotterdam, een doodgeboren kind in de Schildersteeg. Begraven te Rotterdam op 24 maart 1758.
6.  Jan van PIETERSON, gedoopt op 21-02-1759 te Rotterdam, geboren in de Kockersteeg. Doopgetuige was Jannetie van Weely. Overleden op 01-03-1759 te Rotterdam.

IV.22 Sikke van PIETERSON, gedoopt op 01-08-1751 te Rotterdam, geboren op den Dijk in de Schildersteeg. Doopgetuigen: Arij van Pieterson en Leena Huys. Overleden op 23-01-1823 te Rotterdam, overleden in het Diaconiehuis, oud 71 jaar, 5 maanden en 21 dagen, zonder beroep, weduwnaar van Maria Kitsen, zoon van Sander van PIETERSON (zie III.21) en Maritie ALBERDA.
Ondertrouwd op 29-01-1775 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-02-1775 te Rotterdam. Hij, jongeman van Rotterdam, wonende in de Raamstraat en zij, weduwe van Jan Otjes van Rotterdam, wonende in de Raamstraat. Echtgenote is Maria KITS, overleden op 12-01-1806 te Rotterdam, begraven op 17-01-1806 te Rotterdam. Register der Dooden: "Maria Kits, vrouw van Sikkel van Pieterson, aan de Slijkvaart bij de St. Jacobsstraat.".
Zij huwt (1) Rotterdam 29-10-1765 met Jan Otjes, afkomstig van Amsterdam. Uit dat huwelijk zijn drie kinderen geboren. Archief van de Weeskamer der Stad Rotterdam, inv. nr. 1775/569/blz. 93v, "Dirk Buys en Sikke van Pieterson zijn nevens elkander geordonneerd tot voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Otjes, daar moeder af is Maria Kits. Donderdag 26 januari 1775"
.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria van PIETERSON, gedoopt op 10-10-1775 te Rotterdam (zie V.2).
2.  Govert van PIETERSON, gedoopt op 03-03-1778 te Rotterdam (zie V.3).
3.  Yda van PIETERSON, gedoopt op 28-01-1781 te Rotterdam (zie V.5).

IV.24 Arij van PIETERSON, gedoopt op 26-08-1753 te Rotterdam, geboren in de Schildersteeg. Doopgetuigen: Arij & Neeltje van Pieterson en Leena Huys. Overleden op 11-12-1813 te Rotterdam, overleden op het adres Pannekoekstraat I 441. Aangifte doen: Sikke van Pieterson, 62 jaar, zonder beroep, wonende in het Diaconiehuis der Nederduits Gereformeerde Gemeente dezer Stadt en Jan Otjes, 48 jaar, uitdrager, wonende aan het Spuiwater G 368, de eerste broer en de tweede neef van de overledene. Zoon van Sander van PIETERSON (zie III.21) en Maritie ALBERDA.
Ondertrouwd op 13-10-1776 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 29-10-1776 te Rotterdam. Hij, jonge man van Rotterdam, wonende in de Vierwindenstraat en zij, weduwe van Arij van Leeuwen van Rotterdam, wonende in de Raamstraat. Echtgenote is Emmerentie LEEFLANG, gedoopt op 11-11-1734 te Rotterdam (getuige(n): Heyndreyntie Wiltschut), dochter van Eldert Leeflang en Jannetje Wiltschut. Overleden op 22-11-1802 te Rotterdam, begraven op 26-11-1802 te Rotterdam. Register de Dooden: "Emmeresia Leeflang, vrouw van Arie van Pieterson, wonende aan de Raamstraat Vest. Ze laat 1 meerderjarig kind na.". Zij huwt (1) Rotterdam 17-2-1756 Arij van Leeuwen, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria van PIETERSON, gedoopt op 04-09-1777 te Rotterdam (zie V.8).

IV.26 Leendert van PIETERSON, Mandenmakersknecht, gedoopt op 02-05-1756 te Rotterdam, geboren in de Schildersteeg. Doopgetuigen: Lena Huys, Reynier Alberda en Neeltie van Pieterson. Overleden op 29-12-1816 te Amsterdam.
Twee bekenden: Hendrik Koswie, 25 jaar en Anthonie Adrianus, 24 jaar, verklaren dat op 29 december 1816 om 15.00 uur aan de Gouwbloemgragt te Amsterdam is overleden, Leendert van Pieterson, oud 54 jaar, mandenmakersknegt, geboren te Rotterdam, weduwnaar van Anna de Klerk. Zij verklaren verder geen gegevens van de overledene te kennen.
Een wonderlijk verhaal. Leenderts wettige echtgenoot, Jannetje van den Broek, is op dat moment te Rotterdam nog in leven. Van een echtscheiding of van een huwelijk met ene Anna de Klerk is noch in Rotterdam, noch in Amsterdam iets gevonden.
Het vervolg van het verhaal is nog wonderlijker.
Op 29-7-1807 wordt in de Noorderkerk te Amsterdam door Johannes Visch gedoopt een kind Fransiskus van Pieterzon, geboren op 3-7-1807, zoon van Leendert van Pieterzon en Christina Sweedenburg. Als doopgetuigen treden op: Arij van Pieterzon en Maria van der Horst.
Op 2-6-1811 wordt gedoopt Christina Hellemina, dochter van Christoffel Koensen en Hendrika Hoopman. Als doopgetuigen treden op Leendert van Pieterson en Christina Hellemina Sweedenburg.
Op 1-5-1813 wordt te Amsterdam geboren Anthonij Fransiscus van Pietersom, zoon van Leendert van Pietersom en Christina Sweedenburg. Deze Anthonij Franciscus van Pietersom heeft tot in de 21-ste eeuw nog levende nakomelingen.
Of deze beide mannen zonen zijn van "de" Leendert van Pieterson uit Rotterdam zullen we waarschijnlijk nooit zeker weten, maar de aanwijzingen zijn wel heel sterk.
Zoon van Sander van PIETERSON (zie III.21) en Maritie ALBERDA.
Ondertrouwd (1) op 19-04-1778 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 05-05-1778 te Rotterdam. Trouwboek Ger. Gem. Rotterdam. Hij, jonge man van Rotterdam, wonende in het weeshuis en zij, jonge dochter van Rotterdam, wonende aan den Hoogen Zeedijk. Echtgenote is Johanna (Jannetje, Jaantje) van den BROEK, particuliere, gedoopt op 25-09-1757 te Rotterdam, dochter van Willem Jacobszoon van der Broek en Adriana Leverij, geboren op de Goudse Singel. Doopgetuigen: Pieter van der Graaf en Aaltje Westervelt. Overleden op 01-11-1830 te Rotterdam, overleden op Katshoek, Wijk A nr. 128, oud 73 jaar, 1 maand en 14 dagen, particuliere, weduwe van Leendert van Pieterson. Aangifte doen: Daniel Christiaan de Boer, 40 jaar, schippersknecht en Adrianus Schelleman, 43 jaar, schipper, beiden wonende aan de Lommerstraat A 128.
Samenwonend (2) ± 1805 te Amsterdam met Christina SWEEDENBURG, gedoopt op 10-12-1775 te Amsterdam. Dochter van Joost Sweedenburg en Maria van der Horst. Gedoopt in de Westerkerk door Petrus Curtenius. Doopgetuigen: Jan van der Horst en Christiena Dollevoet. Op 2-6-1811 zijn Leendert van Pieterson en Christina Hellemina Swedenburg getuigen bij de doop van Christina Hellemina, dochter van Christoffel Koensen en Hendrika Hoopman in de Evangelisch Lutherse kerk in Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  ..... van PIETERSON, geboren 1780 te Rotterdam, begraven op 29-04-1780 te Rotterdam, een kraamkind van Leendert van Pieterson.
2.  Maria van PIETERSON, gedoopt op 23-10-1781 te Rotterdam (zie V.11).
3.  Willem van PIETERSON, gedoopt op 18-04-1784 te Rotterdam (zie V.13).
4.  Adriana van PIETERSON, gedoopt op 06-03-1787 te Rotterdam, geboren aan de Goudsesingel. Doopgetuige is Adriana de Kat. Begraven op 26-03-1787 te Rotterdam.
5.  Sander van PIETERSON, gedoopt op 11-05-1790 te Rotterdam, geboren aan de Goudsesingel. Doopgetuige is Adriana van den Broek.
6.  Adriaantje van PIETERSON, geboren op 28-10-1793 te Rotterdam, gedoopt op 03-11-1793 te Rotterdam, geboren aan de Goudsesingel. Doopgetuige is Johanna van Leeuwen. Overleden op 02-11-1840 te Rotterdam.
Gehuwd op 05-03-1817 te Rotterdam. Eén der getuigen is Pieter van den Broek, 62 jaar. (Een broer van moeder ?). Enkele getuigen verklaren dat de vader van de bruid, Leendert van Pieterson, sedert meer dan 20 jaar afwezig is en dat van hem sinds die tijd niets meer is vernomen. Echtgenoot is Willem van der PLAS, schipper, tapper en makelaar van de zeevaart, gedoopt op 28-05-1786 te Katwijk aan Zee, zoon van Jeroen Willemszoon van der Plas en Annetje Jansdochter Hasenoot. Overleden op 16-11-1865 te Rotterdam. Hij huwt (2) 13-11-1850 te Rotterdam met Petronella van Weeli, geboren te Nijmegen ± 1810, dochter van Henricus van Weeli en Elisabeth Wouters.
7.  Sikkel van PIETERSON, gedoopt op 13-11-1796 te Rotterdam (zie V.19).
Uit de tweede relatie:
8.  Fransiskus van PIETERZON, gedoopt op 29-07-1807 te Amsterdam, in de Noorderkerk. Als doopgetuigen treden op: Arij van Pieterzon en Maria van der Horst.
9.  Anthony Franciscus van PIETERSOM, geboren op 01-05-1813 te Amsterdam (zie V.22).

V.2 Maria van PIETERSON, gedoopt op 10-10-1775 te Rotterdam, overleden op 16-01-1867 te Rotterdam, wonende aan de Rottekade, oud 91 jaar en 3 maanden, weduwe van Adrianus de Vor. Dochter van Sikke van PIETERSON (zie IV.22) en Maria KITS.
Gehuwd op 25-08-1799 te Rotterdam met Adrianus de VOR, gedoopt op 27-06-1775 te Rotterdam. Geboren in de Breedstraat, zoon van Jacob de Vor en Johanna van Os. Overleden op 25-01-1818 te Samarang op Java.
De huwelijksbijlagen van het huwelijk van zijn dochter Maria Sikkelina bevatten o.a. het volgende document. " De minister van het publieke onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën verklaart dat Adrianus de Vos of de Vor, oud 39 jaar, geboren te Rotterdam, zoon van Jacob de Vor en Anna van Os, in den jare 1817 bij de Oost Indische troepen als korporaal is in dienst getreden en den 25-sten januari 1818 in het hospitaal te Samarang op het eiland Java is overleden. "
.
Maria testeert 14-10-1839 voor notaris Mr. Pierre Gerard Dalen, weduwe van Adrianus de Vor, van beroep baker, inwonend ten huize van Teunis van der Veer aan de Hoflaan in Kralingen. Ze benoemt tot haar erfgename in het onbeschikbare deel van de helft van haar nalatenschap haar dochter en enig kind Maria Sikkelina de Vor, huisvrouw van Leendert van Donk, timmerman, wonend aan de Karnemelkshaven te Rotterdam. Ze benoemt tot haar erfgename in het beschikbare gedeelte van de helft van haar nalatenschap eveneens haar dochter, onder de last van restitutie en uitkering aan alle hare kinderen, zowel de reeds geborenen als die nog geboren mochten worden, elk een gelijk part. Voor het laatste deel benoemt ze tot administrateur en bewaarder Hendrik Willem Mees, koopman aan de Scheepmakershaven. Hij zal het kapitaal beheren en beleggen in certificaten van Nationale Schuld. Hij ontvangt daarvoor een bedrag van honderd guldens, teneinde daarvoor zijn kinderen een blijvende gedachtenis aan haar testatrice te kopen. N.A. R.dam inv.nr 314/560 folio 109
.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob de VOR, gedoopt op 30-03-1800 te Rotterdam (getuige(n): Gerritje de Vor). Geboren aan de Slijkvaart. Overleden op 06-01-1801 te Rotterdam.
2.  Maria Sikkelina de VOR, naaister, geboren op 02-07-1802 te Rotterdam. Geboren aan de Slijkvaart. Gedoopt op 11-7-1802, doopgetuige Heijnderina van der Linden. Overleden op 10-02-1875 te Rotterdam.
Gehuwd op 02-07-1823 te Rotterdam met Leendert van DONK, timmerman, geboren op 19-04-1795 te Gouda, zoon van Dirk van Donk en Lena Nieuwenhuizen. Overleden op 21-09-1853 te Rotterdam.

V.3 Govert van PIETERSON, gedoopt op 03-03-1778 te Rotterdam, overleden op 15-01-1847 te Rotterdam. Aangifte doen Christiaan Schaars, 52 jaar, binnenvader van het Stadsarmenhuis en Adriaan Clauset, oud 77 jaar zonder beroep. Overleden aan de Schiedamsedijk, weduwnaar van Johanna Edie. Zoon van Sikke van PIETERSON (zie IV.22) en Maria KITS.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1799 te Rotterdam met Johanna Angenieta EDIE, gedoopt op 13-03-1763 te Rotterdam (getuige(n): Johanna Jongbroers, Jacob Seldenrijk en Angenieta Edie), dochter van Arie Edie en Maria Elisabeth Ferrio. Overleden op 08-12-1841 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Sikkelina van PIETERSON, geboren op 06-05-1800 te Rotterdam, geboren in de Raamstraat. Gedoopt op 11-05-1800 (getuige(n): Maria Kitse), overleden op 28-01-1829 te Rotterdam.
2.  Elisabeth van PIETERSON, geboren op 18-03-1804 te Rotterdam, geboren aan het Roodzant. Gedoopt op 22-03-1804 (getuige(n): Maria Elisabeth Ferrio), overleden op 13-12-1805 te Rotterdam, oud 1 jaar en 9 maanden, overleden aan het Roode Zand op de hoek van het Spinhuyswater.
3.  Ary van PIETERSON, geboren op 21-05-1806 te Rotterdam, geboren aan het Roodzant. Gedoopt op 25-05-1806 (getuige(n): Maria Edie), overleden op 21-05-1806 te Rotterdam, oud 1 jaar, overleden aan het Roosant, E 352. Begraven op 25-05-1806 te Rotterdam.

V.5 Yda van PIETERSON, geboren in de Raamstraat. Gedoopt op 28-01-1781 te Rotterdam, overleden op 16-04-1851 te Kralingen, oud ruim 70 jaar, particuliere, gewoond hebbend beneden den Hoogendijk, weduwe van Teunis van der Veer. Aangifte doen Willem van der Veer, schoenmaker, oud 51 jaar, wonende Korte Kade, stiefzoon en een bekende. Dochter van Sikke van PIETERSON (zie IV.22) en Maria KITS.
Gehuwd op 05-02-1812 te Kralingen met Teunis van der VEER, koetsier, geboren op 12-06-1760 te Nieuwerbrug, zoon van Jacob van der Veer en Aarsje Zijdervelt. Overleden op 07-06-1846 te Kralingen, aangifte doet zijn zoon Willem van der Veer, schoenmaker, oud 46 jaar. Teunis is overleden beneden den Hoogendijk wijk B nr. 38, man van Yda van Pieterson, eerder van wijlen Annigje Hardenbol, hij laat 6 meerderjarige kinderen na.
Het echtpaar testeert voor notarissen Jan van Enschot en Mr. Pierre Gerard Dalen te Rotterdam op 26-3-1828. Ze benoemen elkaar tot algeheel erfgenaam van " al datgene waarover de wet hen toestaat ten voordele van elkaar te beschikken. " N.A. R.dam inv. nr. 314/444; folio 319-321.
In de akte van scheiding en deling van de erfenis van Michiel Baelde d.d. 26-6-1832 is een legaat toegekend aan Teunis van der Veer van vijf guldens per week zolang hij leeft en na zijn dood aan zijn huisvrouw Yda van Pieterson zolang zij onhertrouwd blijft. N.A. R.dam inv. nr. 314/263, folio 1139-1140
.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Sikkelina van der VEER, geboren op 23-04-1816 te Kralingen (zie VI.10).
Kinderen:
2.  Pieternella Jacoba van PIETERSON, geboren op 28-09-1807 te Rotterdam (zie VI.8).

V.8 Maria van PIETERSON, gedoopt op 04-09-1777 te Rotterdam (getuige(n): Cornelia van Schanstevorde). Geboren in de Raamstraat. Overleden op 17-02-1837 te Rotterdam, overleden in het Gasthuis, oud ruim 57 jaar, weduwe van Pieter Bakker. Aangifte doen: Bastiaan van Duyl, 65 jaar, binnenvader en Evert de Roo, 30 jaar, knecht, wonende in het Gasthuis. Dochter van Arij van PIETERSON (zie IV.24) en Emmerentie LEEFLANG.
Gehuwd op 25-09-1808 te Rotterdam. Rotterdam, stadstrouw. Hij, j.m. van Leuven en zij, j.d. van Rotterdam. Echtgenoot is Pieter Josephus de BEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Baptist (Josephus) de BEKKER, gedoopt op 30-05-1809 te Rotterdam, geboren in de Langelijnstraat op 22-5-1809. Overleden op 18-11-1811 te Rotterdam, oud 2 jaar en 6 maanden.
2.  Emmerentia de BEKKER, gedoopt op 13-10-1811 te Rotterdam, geboren in de Langelijnstraat K424 op 11 oktober 1811, doopgetuige was Geertruy Ligthart. Overleden op 23-04-1814 te Rotterdam.

V.11 Maria van PIETERSON, gedoopt op 23-10-1781 te Rotterdam, geboren aan de Oostsingel. Doopgetuige is Imerensie van Leeuwen. Overleden op 31-03-1834 te Rotterdam, oud 51 jaar en 10 maanden, weduwe van Herman Brandenburg. Aangifte doen Aart Speksnijder, 67 jaar, sjouwer wonende Goudschen Cingel en Sikkel van Pieterson, 37 jaar, sjouwer, zijnde Maria bij den eersten inwonend geweest en der tweeden zuster. Dochter van Leendert van PIETERSON (zie IV.26) en Johanna (Jannetje, Jaantje) van den BROEK, particuliere.
Gehuwd voor de kerk (1) op 06-09-1801 te Rotterdam met Hermanus Hendriksz BRANDENBURG, geboren op 25-06-1775 te Overschie, zoon van Hendrik Claaszn. van Brandenburg en Jannetje van der Horst. Overleden op 19-09-1809 te Overschie, begraven te Overschie.
Samenwonend (2) na 1810 te Rotterdam. Maria heeft na het overlijden van haar man kennelijk ingewoond, c.q. samengewoond, met Aart Speksnijder. (Zie haar overlijdensakte) Uit deze relatie zijn een aantal kinderen geboren, waarvan de status niet altijd duidelijk is. Partner is Aart SPEKSNIJDER. Hij huwt (1) Cornelia Verhagen, overleden Roterdam 4-1-1810, Goudse Cingel P71. Uit dat huwelijk zijn te Kralingen enkele kinderen geboren, bij de doop van die kinderen wordt vader soms als Aart Spek vermeld.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik BRANDENBURG, koffystroopbrander, geboren op 27-12-1801 te Overschie, gedoopt op 03-01-1802 te Rotterdam, overleden op 27-01-1881 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 23-04-1823 te Rotterdam met Aartje van der LEE, geboren op 25-02-1797 te Oudewater, dochter van Jan van der Lee en Sijgje van Kesteren. Overleden op 12-11-1847 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 28-06-1848 te Rotterdam met Anna DAGGELDER, geboren op 18-08-1817 te Giessen, dochter van Hardenberg Daggelder en Maaike van Pelt. Overleden op 05-10-1898 te Rotterdam.
2.  Jan BRANDENBURG, agent van politie, mandenmaker, geboren op 08-04-1804 te Overschie, gedoopt op 15-04-1804 te Rotterdam, overleden op 19-12-1853 te Rotterdam.
Gehuwd op 29-11-1826 te Rotterdam met Dyna de BRUYN, geboren circa 1806 te Rotterdam, dochter van Alida de Bruyn. Overleden op 02-03-1877 te Rotterdam.
3.  Jannetje BRANDENBURG, geboren op 01-07-1806 te Overschie, gedoopt op 06-07-1806 te Rotterdam, begraven op 22-07-1807 te Overschie, op het kerkhof, op verzoek van den H.G. Armmeesteren, onder den arm.
4.  Willem BRANDENBURG, geboren op 02-06-1808 te Overschie, gedoopt op 05-06-1808 te Rotterdam.
Uit de tweede relatie:
5.  Pieternella SPEKSNIJDER, geboren op 08-10-1814 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 15-02-1843 te Rotterdam met Engelbertus HUISKAMP, matroos bij de koopvaardij. Geboren te Berkel, zoon van Hendrik Huiskamp en Griet Kempe. Gedoopt op 04-07-1805 te Berkel, in de R.K. kerk aldaar.
Gehuwd (2) op 25-04-1853 te Rotterdam met Jacobus van HOLST, sjouwer, geboren op 09-07-1809 te Delfshaven, zoon van Cornelis van Holst en Maregrieta Gagestein, gedoopt aldaar op 16-7-1809. Overleden op 25-03-1880 te Delfshaven, gewoond hebbend wijk E nr. 59, sjouwer, oud 70 jaar, eerst weduwnaar van Metje Zonneveld, thans echtgenoot van Pieternella Speksnijder.
6.  Aart SPEKSNIJDER, geboren op 30-11-1817 te Rotterdam. Bij zijn geboorte ingeschreven als Aart van Pieterson, zoon van Maria van Pieterson. Overleden op 07-11-1823 te Rotterdam. Aangifte doet zijn vader, Aart Speksnijder, oud 54 jaar, sjouwer, wonende Lange Lijnstraat 317. Het kind is 5 jaar, 11 maanden en 10 dagen oud, zoon van Aart Speksnijder en Maria van Pieterson.
7.  Helena SPEKSNIJDER, geboren op 03-05-1820 te Rotterdam. Bij haar geboorte wordt ze ingeschreven als "onechte dochter van Maria van Pieterson". Overleden op 05-12-1821 te Rotterdam. In de overlijdensakte heet ze "Helena Speksnijder, dochter van Aart Speksnijder en Maria van Pieterson".
Kinderen:
8.  Johanna van PIETERSON, geboren op 04-03-1812 te Rotterdam, overleden op 15-06-1847 te Rotterdam. Ook in de overlijdensakte wordt ze Johanna Speksnijder van Pieterson genoemd. Gewoond hebbend Bagijnenhof 7-218, oud 35 jaar, 3 maanden en 11 dagen, huisvrouw van Dirk Garama, dochter van Maria van Pieterson.
Gehuwd op 17-11-1841 te Rotterdam. In de huwelijksakte wordt de bruid "Johanna Speksnijder van Pieterson" genoemd, dochter van NN en Maria van Pieterson. Echtgenoot is Dirk GARAMA, geboren op 13-08-1812 te Rotterdam, zoon van Dirk Garama en Jacoba van Schaick. Overleden op 01-05-1854 te Rotterdam. Hij huwt (2) te Rotterdam, 17-11-1847 met Dorothea Terneden, geboren te Rotterdam, circa 1816, dochter van Hermanus Terneden en Jannetje van Krimpen, overleden op 29-8-1853 aan de Schavensteeg te Rotterdam, oud 37 jaar en 4 maanden.

V.13 Willem van PIETERSON, mandenmakersknecht, gedoopt op 18-04-1784 te Rotterdam. Doopregister der Gereformeerde Gemeente der Stad Rotterdam. Geboren aan de Goudseweg. Getuige Adriana van den Broek. Overleden op 21-04-1857 te Rotterdam. Akte nr. 1130. Aangifte doen: Arij Verheul, 70 jaar en Willem van der Meulen, 58 jaar, beide zonder beroep en wonende in het stadsarmenhuis, huisgenoten ven de overledene. Zoon van Leendert van PIETERSON (zie IV.26) en Johanna (Jannetje, Jaantje) van den BROEK, particuliere.
Ondertrouwd op 16-05-1807 te Rotterdam, gehuwd op 31-05-1807 te Rotterdam met Neeltje van der HOEVEN, gedoopt op 14-03-1781 te Schiedam (getuige(n): Jan van der Hoeven, Neeltje van Duyn en Lena van der Hoeven). Dochter van Jan van der Hoeven en Cornelia van der Werf.
Neeltje verhuist uit Schiedam naar R.dam op 13 april 1807, volgens het register van afgegeven acten van borgstelling van de Gem. Schiedam, akte nr. 3218.
Overleden op 02-03-1854 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje van PIETERSON, geboren op 20-11-1807 te Rotterdam. Slikvaart, gedoopt op 01-12-1807, begraven op 30-12-1807 te Rotterdam, begraven als "Jansje" van Pieterson.
2.  Cornelia Wilhelmina van PIETERSON, geboren op 20-02-1809 te Rotterdam. GoudseCingel, gedoopt op 05-03-1809, overleden op 09-04-1812 te Rotterdam.
3.  Leendert van PIETERSON, geboren op 23-12-1811 te Rotterdam (zie VI.30).
4.  Alexander van PIETERSON, geboren op 15-04-1814 te Rotterdam (zie VI.32).
5.  Cornelia Wilhelmina van PIETERSON, dienstbode, geboren op 04-04-1816 te Rotterdam, overleden op 31-03-1891 te Rotterdam. Goudsche weg, weduwe, aangifte doen twee bedienaars.
Gehuwd op 11-11-1868 te Rotterdam met Joseph Henri Constant BREUKELMAN, werkman, geboren circa 1812 te Brussel, zoon van Joseph Henri Breukelman en Marie Constance Thérèse Colbert. Overleden op 22-07-1880 te Rotterdam, eerst weduwnaar van Sara Peuzelaar, daarna van Johanna Margaretha Assink, laatst echtgenoot van Cornelia Wilhelmina van Pieterson. Hij trouwt (1) te Rotterdam op 6-10-1841 met Sara Peuselaar, zich ook noemende Sara Velthuijsen. Gedoopt te Gouda op 15-2-1811, onechte dochter van Gerrit Velthuijsen, volgens opgave, en Jannigje Peuselaar. Overleden te Dordrecht op 22-12-1859, oud 48 jaar, zonder beroep, gehuwd met J. H. C. Breukelman, ambtshalve ingeschreven te Rotterdam op 17-9-1860.
In de huwelijksakte wordt hij vermeld als Joseph Breukelman, oud 41 jaar, geboren te Amsterdam, zoon van Arie Breukelman en NN, zijnde de naam van zijn moeder hem niet bekend. In de doopregisters van Amsterdam is er rond 1800 geen doop gevonden van een Joseph Breukelman, noch van een vader Arie Breukelman. Bij de huwelijksbijlagen van dit eerste huwelijk ontbreekt een doopbewijs.
Hij trouwt (2) te Rotterdam op 7-11-1860 als J.H.C. Breukelman, oud 48 jaar, geboren te Brussel, zoon van Joseph Henri Breukelman en Marie Constance Thérèse Colbert, met Johanna Margaretha Assink, oud 33 jaar, geboren te Zevenaar, dochter van Jacob Assink en Margaretha van Binsbergen. Zij is overleden te Rotterdam op 25-8-1867, oud 39 jaar en 10 maanden, huisvrouw van J.H.C. Breukelman.

6.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 24-10-1818 te Rotterdam. Zijn vader, mandenmakersknecht, doet aangifte, de getuige is Sikke van Pieterson, 23 jaar, tabakswerker, broer van de vader. Overleden op 11-07-1846 te Simpang ( Soerabaja). Nagelaten f 3,83. Dit is uitbetaald aan de Burgemeester van Rotterdam ten behoeve van de erven op 24-4-1850. Op 23 juli 1842 voor 6 jaar getekend voor militaire dienst in Ned. Oost Indië met een handgeld van 10 gulden en 50 cents.

V.19 Sikkel van PIETERSON, gedoopt op 13-11-1796 te Rotterdam, geboren aan de Goudsesingel. Doopgetuige is Willemijntje Schippers. Overleden op 02-08-1867 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie IV.26) en Johanna (Jannetje, Jaantje) van den BROEK, particuliere.
Gehuwd op 09-10-1816 te Rotterdam. De getuigen verklaren dat de vader van de bruidegom, Leendert van Pieterson, sedert 12 jaar is verdwenen en dat van hem sinds die tijd niets meer is vernomen. Echtgenote is Johanna MAAS, gedoopt op 20-04-1785 te Rotterdam, dochter van Willem Karel Maas en Wilhelmina Schippers. Overleden op 22-02-1865 te Rotterdam. Zij trouwt (1) kerkelijk te Rotterdam op 13-05-1804 met Dirk van Houwelingen, overleden te Rotterdam op 26-10-1808.
Verkoopakte d.d. 18-5-1822 voor notaris Thomas Fontein te Rotterdam.
Willemina Schippers, weduwe van Willem Karel Maas, wonende te Rotterdam in het na te melden verkochte, wijk G nr. 228 en Johanna Maas, huisvrouw van en met haren man Sikkel van Pieterson, arbeider, wonende St. Jacobstraat wijk F nr. 206. Zij verkopen aan Susanna Smits, weduwe van Frans Kok, wonende aan het Bagijnhof wijk G nr. 227 een huis en erve staande aan de westzijde van het Bagijnhof. Beide comparanten bezitten het huis en erve elk voor de helft, verkregen uit de nalatenschap van Willem Karel Maas. Hij heeft het in eigendom verkregen door Maggeltje Geerts, huisvrouw van Henderik Toorn op 27-4-1782 voor schepenen van Rotterdam. De koopsom is twee honderd en zestig Nederlandse guldens van honderd centen elk. N.A. R.dam inv. nr. 314/54, folio 963
.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Karel van PIETERSON, geboren op 24-05-1816 te Rotterdam, overleden op 31-08-1846 te Rotterdam, wonende aan de Hoogendijk, ongehuwd, oppasser der tweede klasse aan de Kon. Mil. Academie te Breda.
2.  Leendert van PIETERSON, geboren op 26-10-1817 te Rotterdam.
3.  Alexander van PIETERSON, pakhuisknecht. Geboren op 12-02-1820 te Rotterdam, overleden op 06-09-1838 te Rotterdam. Aangifte doen: Bastiaan van Duyl, 65 jaar, binnenvader van het gasthuis en Evert de Roo, 30 jaar, gasthuisknecht, wonende in het gasthuis.
4.  Adrianus Johannes van PIETERSON, geboren op 03-09-1822 te Rotterdam, overleden op 25-10-1823 te Rotterdam.
5.  Adrianus Johannes van PIETERSON, geboren op 20-10-1824 te Rotterdam (zie VI.41).
6.  Sikkel van PIETERSON, geboren op 28-02-1831 te Rotterdam (zie VI.43).

V.22 Anthony Franciscus van PIETERSOM, geboren op 01-05-1813 te Amsterdam, overleden op 11-12-1884 te Amsterdam, aan de Willemstraat 59, oud 71 jaar, weduwnaar van Elisabeth Lint. Aangifte doet zijn zoon Johannes Franciscus. Anthony Franciscus heeft nooit leren schrijven. Bij de geboorteaangifte van zijn kinderen worden verschillende achternamen genoteerd: van Pietersom, van Petersom, van Peterson en van Petersen. Zoon van Leendert van PIETERSON (zie IV.26) en Christina SWEEDENBURG.
Gehuwd op 06-09-1837 te Amsterdam. De ouders van de bruidegom zijn beiden overleden. De bruidegom en de getuigen verklaarden onder aanbod van eeden de onbekendheid met de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van zijn grootouders. Echtgenote is Elisabeth LINT, geboren op 18-11-1815 te Amsterdam, in de Kleine Wittenburgerstraat, dochter van Catrina Lint, werkster. Overleden op 21-05-1866 te Amsterdam, oud 55 jaar, zonder beroep, wonende Willemstraat, echtgenote van Anthony Franciscus van Pietersom.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Franciscus van PETERSOM, geboren op 03-11-1838 te Amsterdam (zie VI.45).
2.  Anthony Franciscus van PIETERSOM, geboren op 05-10-1840 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, zonder beroep, 25 jaar, wonende aan de Goudsbloemgracht. Overleden op 08-05-1843 te Amsterdam, oud 2 1/2 jaar.
3.  Christina Elisabeth van PETERSOM, geboren op 13-09-1843 te Amsterdam (zie VI.50).
4.  Anthony Franciscus van PETERSON, geboren op 15-03-1846 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 33 jaar, zonder beroep, wonende aan de Goudsbloemgracht. Overleden op 08-02-1889 te Amsterdam, oud 42 jaar, werkman, ongehuwd, wonende Willemstraat 59. Aangifte doen zijn broer Johannes Franciscus en een aanspreker.
5.  Leendert van PETERSEN, geboren op 11-10-1850 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 37 jaar, werkman, wonende aan de Goudsbloemgracht 120. Overleden op 30-09-1883 te Amsterdam, in het Binnengasthuis, oud 32 jaar, werkman, wonende Willemstraat 148, ongehuwd. Hij vertrekt op 19-11-1873 vanuit Amsterdam naar het (toenmalig) Ned. Oost Indië.
6.  Jacobus Franciscus van PIETERSOM, geboren op 29-01-1855 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 42 jaar, werkman, wonende aan de Goudsbloemgracht. Overleden op 13-11-1894 te Amsterdam, oud 39 jaar, werkman, wonende aan de Willemstraat 15, ongehuwd.
7.  Abram van PIETERSOM, geboren op 19-07-1862 te Amsterdam (zie VI.54).

VI.8 Pieternella Jacoba van PIETERSON, geboren op 28-09-1807 te Rotterdam, op het Slikvaart, gedoopt op 21-10-1807 te Rotterdam, overleden op 03-08-1891 te Kralingen, oud 83 jaar, geboren in 1807, wonende aan de Waterloostraat, weduwe van Arie Roggeveen, de namen van haar ouders zijn de aangevers onbekend. Dochter van Yda van PIETERSON (zie V.5).
Gehuwd op 29-03-1829 te Kralingen (getuige(n): Teunis van der Veer, 63 jaar ; Willem van der Veer, 28 jaar en twee klerken.) met Arie ROGGEVEEN, smidsknecht, geboren op 11-10-1805 te Hillegersberg, zoon van Klaas Roggeveen en Maria van der Spek. Overleden op 27-12-1889 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.  Arie ROGGEVEEN, particulier, geboren op 22-12-1849 te Rotterdam, overleden op 19-10-1866 te Kralingen.

VI.10 Johanna Sikkelina van der VEER, geboren op 23-04-1816 te Kralingen. Aangifte doet Teunis van der Veer, oud 53 jaar, koetsier, vader van de geborene. Dochter van Teunis van der VEER, koetsier, en Yda van PIETERSON (zie V.5).
Gehuwd (1) op 04-06-1836 te Kralingen met Pieter van der DOES, scheepmaker, geboren op 30-09-1814 te Rotterdam, zoon van Pieter van der Does en Maria Rijweg. Overleden op 03-04-1840 te Kralingen, oud 25 jaar, scheepstimmerman, gewoond hebbend Hoogendijk 69, echtgenoot van Johanna Sekelina van der Veer. Aangifte doen: Arie van der Does, 31 jaar, scheepmaker, broer van de overledene en Cornelis Verkerk, 36 jaar, scheepstimmerman, zwager.
Gehuwd (2) op 16-11-1853 te Kralingen met Arie van der HOEK, timmerman, geboren op 08-07-1822 te Berkel, zoon van Jan van der Hoek en Bastiaantje Neeleman. Overleden op 26-02-1880 te Kralingen, oud 57 jaar, timmerman, gewoond hebbend Lage Zeedijk B163, echtgenoot van Johanna Sikkelina van der Veer. In de overlijdensakte wordt als zijn moeder vermeld: Maggeltje Jongeleen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter van der DOES, geboren op 24-05-1839 te Kralingen.
2.  Yda van der DOES, geboren op 31-07-1840 te Kralingen.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Jan van der HOEK, geboren op 11-11-1854 te Rotterdam.
4.  Bastiaantje van der HOEK, geboren op 22-10-1857 te Rotterdam, overleden op 25-07-1862 te Rotterdam.

VI.30 Leendert van PIETERSON, Timmermansknecht/Timmerman, geboren op 23-12-1811 te Rotterdam, in den Boschlaan, uitkomende aan de Goudse Singel O7. Getuigen: Cornelis Groeneveld, 35 jaar, schildersknecht en Gerardus Kollaard, 25 jaar, smidsknecht, wonende beide Boschlaan O6 en O5. Overleden op 18-05-1875 te Rotterdam. Hofdijk. Aangifte doen twee bedienaars. Zoon van Willem van PIETERSON (zie V.13) en Neeltje van der HOEVEN.
Gehuwd op 14-09-1831 te Rotterdam, akte nr. 277. Als getuigen treden op een commies en drie gemeenteboden. Echtgenote is Barendina Maria LAROUX, geboren op 07-10-1811 te Rotterdam, dochter van Johanna Margaretha Laroux, geboren aan het Franschen water E nr. 14. Aangifte doet Hermina Jansen, huisvrouw van Peter van Kessel, vroedvrouw te Rotterdam, Hoogstraat C 381. Getuigen: Cornelis Ariens, 23 jaar, sjouwer, Franschen water E 404 en Pieter van den Bosch, 23 jaar, Vissersdijk D 285. Overleden op 21-01-1897 te Rotterdam. Linker Rottekade. Aangifte doet een lijkbezorger Joh. Franc. Emmerig.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje van PIETERSON, geboren op 03-06-1832 te Rotterdam (zie VII.7).
2.  Leendert Alexander van PIETERSON, geboren op 10-10-1833 te Rotterdam (zie VII.8).
3.  Cornelis Johannes van PIETERSON, geboren op 19-03-1836 te Rotterdam (zie VII.10).
4.  Willem van PIETERSON, geboren op 03-07-1838 te Rotterdam, overleden op 14-10-1840 te Rotterdam. Hofdijk, wijk E nr. 120, oud 2 jaar, 2 maanden en 14 dagen. Aangifte doen Leendert van Pieterson, timmerman, 28 jaar, vader van de overledene en Willem Adrianus van Pieterson, mandenmaker, oud 20 jaar, wonende Rottekade wijk E nr. 140.
5.  Cornelia Wilhelmina van PIETERSON, geboren op 17-03-1841 te Rotterdam, overleden op 21-12-1841 te Rotterdam, oud 9 maanden, Hofdijk wijk E nr. 120. Aangifte doen: Leendert van Pieterson, 30 jaar, timmerman, vader van de overledene en Willem Adrianus van Pieterson, mandenmaker, wonende aan de Heulstraat, wijk H nr. 260, oom van de overledene.
6.  Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 18-11-1842 te Rotterdam (zie VII.14).
7.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 07-10-1845 te Rotterdam (zie VII.16).
8.  Catharina van PIETERSON, geboren op 25-04-1848 te Rotterdam, overleden op 01-02-1850 te Rotterdam.
9.  Pieter van PIETERSON, geboren op 13-06-1850 te Rotterdam (zie VII.19).
10.  Hendrik van PIETERSON, geboren op 03-01-1853 te Rotterdam, overleden op 16-01-1853 te Rotterdam.

VI.32 Alexander van PIETERSON, geboren op 15-04-1814 te Rotterdam. Rottekade G 95. Overleden op 01-09-1884 te Rotterdam. Hofdijk. Hij was mandenmakersknecht bij de Fa. C.G. Kleijkamp, mandenmakers aan de Wijnstraat 85 te Rotterdam. Hij was daar, bijna 50 jaar, in dienst van 6 september 1834 tot aan zijn dood in 1884. Zoon van Willem van PIETERSON (zie V.13) en Neeltje van der HOEVEN.
Gehuwd op 05-04-1837 te Rotterdam, "thans nog in dienstbetrekking bij het korps Mineurs en Sappeurs, voor en in plaats van zijn oudere en militieplichtige broeder." met Leentje MUL, werkster. Gedoopt op 19-09-1806 te Kralingen, dochter van Paulus Mul en Grietje van Bezooijen. Overleden op 09-01-1899 te Rotterdam. Hofdijk, weduwe van Alexander van Pieterson.
Uit dit huwelijk:
1.  Grietje Poulina van PIETERSON, geboren op 15-01-1838 te Rotterdam, overleden op 10-05-1838 te Rotterdam.
2.  Alexander van PIETERSON, geboren op 27-03-1840 te Rotterdam (zie VII.23).
3.  Leendert van PIETERSON, geboren op 05-07-1842 te Rotterdam (zie VII.25).
4.  Willemina Adriana van PIETERSON, Naaister, geboren op 18-12-1844 te Rotterdam, overleden op 25-05-1911 te Rotterdam.
5.  Paulus van PIETERSON, geboren op 25-01-1849 te Rotterdam, overleden op 24-05-1930 te Ermelo. Paulus is per 19-12-1927 uitgeschreven uit Rotterdam naar Ermelo, gesticht Veldwijk, en aldaar overleden.
Volgens een bericht in de N.R.C. van 16-4-1929 is, bij vonnis van de Arr. Rechtbank te Rotterdam van 8-4-1929, Paulus van Pieterson, wonend te Rotterdam doch verpleegd wordend in het Chr. Gesticht voor Krankzinnigen "Huize Veldwijk" te Ermelo, wegens krankzinnigheid onder curatele gesteld.

Gehuwd op 24-10-1883 te Rotterdam met Elisabeth Geertruida van OS, geboren op 12-05-1846 te Rotterdam, dochter van Johannes van Os en Elisabeth Lobenstein. Overleden op 20-03-1924 te Rotterdam.
6.  Neeltje van PIETERSON, geboren op 02-03-1853 te Rotterdam (zie VII.33).

VI.41 Adrianus Johannes van PIETERSON, geboren op 20-10-1824 te Rotterdam, overleden op 06-01-1901 te Rotterdam, oud 76 jaar, zonder beroep, weduwnaar van Joanna Francina van Lit. Zoon van Sikkel van PIETERSON (zie V.19) en Johanna MAAS.
Gehuwd op 15-08-1855 te Rotterdam met Joanna Francina van LIT, geboren op 10-08-1821 te Rotterdam, geboren aan de Bierhaven A331, dochter van Jan van Lit, zeeman, en Francina Willemina Sliekers. Overleden op 25-04-1898 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna van PIETERSON, geboren op 30-08-1855 te Rotterdam, overleden op 16-08-1857 te Rotterdam.
2.  Maria van PIETERSON, geboren op 14-02-1857 te Rotterdam, overleden op 15-05-1857 te Rotterdam.

VI.43 Sikkel van PIETERSON, geboren op 28-02-1831 te Rotterdam, overleden op 05-01-1895 te Serang.
Op 24 april 1849 tekent hij vrijwillig voor 6 jaar bij het leger, zonder handgeld. Hij wordt ingedeeld bij het 1-ste Reg. Infanterie. Na een redelijk bewogen periode in militaire dienst in Nederland, tekent hij op 23 oktober 1854 voor 6 jaar bij het koloniaal werfdepot voor dienst overzee. Op 12 november 1854 vertrekt hij uit Rotterdam met het schip Palembang naar Ned. Oost Indië. Daar dient hij tot 17 maart 1876, met als laatste standplaats Tjikandé (Bantam).
Zoon van Sikkel van PIETERSON (zie V.19) en Johanna MAAS.
Samenwonend voor 1891 te Pandeglan (Bantam) met Kattie, een inlandse christelijke vrouw.
Uit deze relatie:
1.  Willem Karel van PIETERSON, geboren op 04-01-1891 te Pandeglan (Bantam) (zie VII.36).

VI.45 Johannes Franciscus van PETERSOM, geboren op 03-11-1838 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, sjouwer, 24 jaar, wonende aan de Goudsbloemgracht. Overleden op 30-06-1889 te Amsterdam, werkman, oud 50 jaar, wonende aan de Willemstraat 59, echtgenoot van Johanna Westers. Zoon van Anthony Franciscus van PIETERSOM (zie V.22) en Elisabeth LINT.
Gehuwd (1) op 23-11-1870 te Amsterdam, gescheiden op 10-07-1886 te Amsterdam. Bij vonnis van de Arr. Rechtbank te Amsterdam d.d. 3-12-1885. Echtgenote is Dorothea Maria DAS, geboren op 11-08-1845 te Amsterdam, dochter van Willem Das, schuitenvoerder en Helena Maria Breuring. Overleden op 02-07-1926 te Amsterdam, oud 80 jaar, weduwe eerst van Nicolaas Marinus, daarna van Wilhelmus Gerardus Keijser. [Het huwelijk en de echtscheiding met/van Johannes Franciscus van Petersom wordt dus niet vermeld.]. Ze trouwt (2) Amsterdam 29-12-1886 met Nicolaas Marinus, de weduwnaar van haar overleden schoonzus Christina Elisabeth van Petersom. Ze trouwt (3) Amsterdam 10-2-1918 met Wilhelmus Gerardus Keijser, overleden Amsterdam 23-4-1922.
Gehuwd (2) op 24-03-1886 te Amsterdam. Getuigen zijn: de vader van de bruid; Frederik Willem Westers, broer van de bruid; Abram van Petersom, broer van de bruidegom en Cornelis Marinus. Echtgenote is Johanna WESTERS, wasvrouw, geboren op 03-05-1850 te Amsterdam, dochter van Hendricus Westers, werkman en Petronella Koster. Overleden op 18-11-1935 te Amsterdam, oud 85 jaar, weduwe van Johannes Franciscus Huis, eerder van Johannes Franciscus van Petersom. Zij trouwt (1) Amsterdam 4-10-1871 met Pieter Tit, geboren A.dam 19-1-1848, zoon van Johannes Cornelis Tit en Elisabeth Roelofs, overleden 9-1-1884. Zij trouwt (3) te Amsterdam op 4-12-1901, akte nr. 4047, met Johannes Franciscus Huis, smid, oud 49 jaar, weduwnaar van Johanna Maria Dekker, zoon van Carel Wilhelm Huis en Wilhelmina Gosseling, overleden A.dam 9-3-1931.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willem Cornelis van PETERSOM, schuitenvoerder, geboren op 10-12-1865 te Amsterdam. Aangifte doet de directeur van het Binnengasthuis. Aldaar geboren uit Theresia (?) Maria Das, dienstbode, wonend aan de Leidsegracht. Op de geboorteakte de aantekening: "Dit kind wordt door Johannes Franciscus van Petersom en Dorothea Maria Das als het hunne erkend d.d. 8-11-1870. Erkenningsreg. 1 folio 27v.", overleden op 07-08-1948 te Amsterdam, oud 82 jaar, echtgenoot van Johanna Wilhelmina de Gelder. [ Zijn eerste huwelijk met Jacoba van Essenhorst wordt niet vermeld. ].
Gehuwd (1) op 13-05-1885 te Amsterdam. Willem Cornelis tekent met de naam "van Pieterson". Echtgenote is Jacoba van ESSENHORST, geboren op 15-02-1866 te Amsterdam, dochter van Jacobus van Essenhorst, metselaar en Gerritje Koning. Overleden op 21-09-1885 te Amsterdam, oud 19 jaar, echtgenote van Willem Cornelis van Petersom.
Gehuwd (2) op 18-05-1892 te Amsterdam. Willem Cornelis tekent nu met "van Petersom". Echtgenote is Johanna Wilhelmina de GELDER, geboren op 15-03-1869 te Amsterdam, dochter van Neeltje Schut, weduwe van Adrianus Johannes de Gelder.
2.  Elisabeth Christina van PETERSOM, geboren op 16-08-1869 te Amsterdam. Aangifte doet een vroedvrouw. Op de geboorteakte de aantekening: "Dit kind wordt door Johannes Franciscus van Petersom en Dorothea Maria Das als het hunne erkend d.d 8-11-1870. Erkenningsreg. 1 folio 27v.", overleden op 22-01-1929 te Amsterdam, oud 59 jaar, echtgenote van Gerardus Hendrik van Muyden.
Gehuwd op 24-06-1891 te Amsterdam. Eén van de getuigen is Willem Cornelis van Petersom, 25 jaar oud, militair, broer van de bruid. Echtgenoot is Gerardus Hendrik van MUIJDEN, schuitenvoerder, geboren ± 1864 te Amsterdam, zoon van Nicolaas van Muijden en Maria Kraan. Overleden op 28-04-1938 te Amsterdam, oud 74 jaar, zonder beroep, weduwnaar van Elisabeth Christina van Petersom.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Johanna Elisabeth van PETERSOM, geboren op 31-10-1886 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 44 jaar, werkman, wonende in de Willemstraat. Overleden op 07-08-1896 te Amsterdam, oud 9 jaar.
4.  Willem Frederik van PETERSOM, geboren op 08-02-1889 te Amsterdam (zie VII.44).

VI.50 Christina Elisabeth van PETERSOM, geboren op 13-09-1843 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, zonder beroep, 30 jaar, wonende aan de Goudsbloemgracht. Overleden op 14-12-1883 te Amsterdam, oud 40 jaar, echtgenote van Nicolaas Marinus. Dochter van Anthony Franciscus van PIETERSOM (zie V.22) en Elisabeth LINT.
Gehuwd op 07-06-1871 te Amsterdam met Nicolaas MARINUS, geboren op 22-09-1845 te Amsterdam, zoon van Nicolaas Marinus, sjouwerman en Johanna Weser. Overleden op 31-03-1916 te Amsterdam, oud 70 jaar, echtgenoot van Dorothea Maria Das, eerst weduwnaar van Christina Elisabeth van Petersom. Hij trouwt (2) Amsterdam 29-12-1886 met Dorothea Maria Das, de gescheiden echtgenote van zijn zwager Johannes Franciscus van Petersom.
Uit dit huwelijk:
1.  Dorothea Maria MARINUS, geboren op 18-10-1872 te Amsterdam, overleden op 16-03-1945 te Amsterdam, oud 72 jaar, zonder beroep, weduwe van Hubertus Willebrordus van Oostwaard.
Gehuwd op 09-07-1902 te Amsterdam met Hubertus Willebrordus van OOSTWAARD, werkman, geboren op 11-11-1871 te Amsterdam, zoon van Willem van Oostwaard en Franssina Claudina Heeman. Overleden op 24-01-1927 te Amsterdam, steenzetter, oud 55 jaar, echtgenoot van Dorothea Maria Marinus. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.
2.  Elisabeth MARINUS, geboren op 07-10-1874 te Amsterdam, overleden op 28-12-1941 te Amsterdam, oud 67 jaar, zonder beroep, gescheiden echtgenote van Adolph Stein.
Gehuwd op 09-06-1897 te Amsterdam, gescheiden op 22-04-1920 te Den Haag. Vonnis uitgesproken op 22-4-1920 te Den Haag, ingeschreven in Amsterdam, register 1E folio 12 op 27-8-1920. Echtgenoot is Adolph STEIN, koopman, geboren op 27-04-1872 te Amsterdam, zoon van David Stein, muzikant en Gracia Rodriques Lopes. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

VI.54 Abram van PIETERSOM, geboren op 19-07-1862 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 49 jaar, werkman, wonende aan de Willemstraat. Overleden op 29-04-1942 te Amsterdam, oud 79 jaar, zonder beroep, weduwnaar van Johanna Regina Nansink. Zoon van Anthony Franciscus van PIETERSOM (zie V.22) en Elisabeth LINT.
Gehuwd op 07-10-1891 te Amsterdam. Bij dit huwelijk erkennen zij een zoon, Frederik Wilhelmus Nansink, geboren te Amsterdam op 24-1-1888. Echtgenote is Johanna Regina NANSINK, geboren op 30-03-1857 te Amsterdam, dochter van Petrus Engbert Jacobus Nansink en Johanna Rietsnijder. Overleden op 03-03-1924 te Amsterdam, oud 66 jaar, echtgenote van Abram van Pietersom.
Uit dit huwelijk:
1.  Frederik Wilhelmus van PIETERSOM, geboren op 24-01-1888 te Amsterdam (zie VII.50).
2.  Abram van PIETERSOM, geboren op 03-03-1892 te Amsterdam, overleden op 28-05-1894 te Amsterdam.
3.  Abram van PIETERSOM, geboren op 04-08-1895 te Amsterdam.
4.  Johanna Regina van PIETERSOM, geboren op 30-12-1898 te Amsterdam (zie VII.55).

VII.7 Neeltje van PIETERSON, Dienstbode, geboren op 03-06-1832 te Rotterdam, overleden op 19-09-1871 te Rotterdam. Nadorstlaan 99. Dochter van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 05-11-1856 te Rotterdam met Willem SMITS, Zeilmaker, geboren op 05-11-1831 te Rotterdam, zoon van Willem Christiaan Smits en Pieternella Stomps. Overleden op 04-04-1899 te Rotterdam. Botersloot, zonder beroep. Hij huwt (2) te Rotterdam op 6-11-1872 met Bastiaantje Sophia Moret, geboren te Rotterdam op 27-10-1829, dochter van Frans Moret, schippersknecht en Sophia Cornelia Kalff, overleden te Rotterdam op 23-11-1906, oud 76 jaar, weduwe van Willem Smits.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Christiaan SMITS, onderwijzer, geboren op 11-10-1857 te Rotterdam, overleden op 28-01-1881 te Rotterdam.
2.  Leendert SMITS, geboren op 15-04-1860 te Rotterdam. St. Jacobstraat 6-308.
Gehuwd op 31-10-1881 te Rotterdam met Engelina Wilhelmina MEIJER, geboren op 31-12-1858 te Rotterdam, dochter van Marinus Meijer en Alida Bakhuizen.
3.  Johanna Cornelia SMITS, geboren op 06-10-1862 te Rotterdam.
Gehuwd op 13-07-1887 te Rotterdam met Johannes Mattheus LINDEIJER, meubelmaker, geboren op 21-10-1861 te Rotterdam, zoon van Mattheus Lindeijer en Adriana Lagewaard.
4.  Maria Catharina SMITS, geboren op 01-10-1866 te Rotterdam.
Gehuwd op 01-10-1902 te Rotterdam met Franciscus Adrianus KNEBEL, geboren op 10-10-1856 te Amsterdam, zoon van Johan Antoon Knebel en Maria Magdalena Dekker. Overleden op 22-10-1924 te Hillegersberg. Juliana van Stolberglaan 53b, oud 68 jaar, echtgenoot van Maria Catharina Smits, eerder gescheiden echtgenoot van Johanna van 't Veen.
5.  Wilhelmina SMITS, geboren op 20-12-1870 te Rotterdam.

VII.8 Leendert Alexander van PIETERSON, Winkelbediende/Commies, geboren op 10-10-1833 te Rotterdam, overleden op 24-07-1864 te Rotterdam. Coolsingel (Ziekenhuis ?), zoon van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 09-11-1859 te Rotterdam met Helena SMITS, Dienstbode, geboren op 05-03-1834 te Rotterdam, dochter van Willem Christiaan Smits en Pieternella Stomps. Overleden op 13-08-1872 te Rotterdam. Hofdijk 39.
Uit dit huwelijk:
1.  Berendina Maria van PIETERSON, geboren op 12-08-1860 te Rotterdam, overleden op 01-03-1878 te Rotterdam, aan de Goudse Wagenstraat.
2.  Petronella Wilhelmina van PIETERSON, geboren op 26-12-1861 te Rotterdam, overleden op 09-10-1884 te Renswoude.
3.  Leendert Alexander van PIETERSON, geboren op 21-02-1863 te Rotterdam, aangifte doet zijn vader, 29 jaar oud, winkelbediende. Overleden op 11-08-1684 te Rotterdam, oud 1 jaar en 5 maanden, Hofdijk 14.
4.  ... van PIETERSON, geboren op 18-07-1864 te Rotterdam. Een doodgeboren zoon. Overleden op 18-07-1864 te Rotterdam.

VII.10 Cornelis Johannes van PIETERSON, Timmerman, geboren op 19-03-1836 te Rotterdam, overleden op 29-11-1866 te Rotterdam. Mannenlaan 398. Zoon van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 07-05-1856 te Rotterdam met Maria Catharina BRANDENBURG, Dienstbode, geboren op 25-03-1831 te Rotterdam, dochter van Klaas Brandenburg en Teuntje Lammerse. Overleden op 09-02-1890 te Rotterdam. Twee politieagenten doen aangifte dat ze aan de Boezemsingel is overleden, zonder beroep, huisvrouw van Willem van Duyn. Zij trouwt (2) Den Haag 19-7-1882 met Willem van Duyn, geboren Rotterdam 7-5-1834.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert Cornelis van PIETERSON, geboren op 03-01-1857 te Rotterdam, overleden op 17-12-1873 te Rotterdam.
2.  Bartholomeus Nicolaas van PIETERSON, geboren op 05-05-1858 te Rotterdam, overleden op 05-10-1858 te Rotterdam.
3.  Teuntje Barendina Maria van PIETERSON, geboren op 03-12-1859 te Rotterdam (zie VIII.16).
4.  Cornelis Nicolaas van PIETERSON, geboren op 21-05-1865 te Rotterdam (zie VIII.18).

VII.14 Arnoldus Antonius van PIETERSON, sigarenpakker/sorteerder, geboren op 18-11-1842 te Rotterdam, aan de Hofdijk Q 120 Akte nr. 2795. Getuigen: Pieter Reinier Sanders, 26 jaar, timmerman en Leendert Tas, 32 jaar, timmerman. Overleden op 09-05-1905 te Rotterdam, aan de Plantageweg, akte nr. 2276. Zoon van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 15-02-1865 te Rotterdam. Akte nr. 93. Getuigen: Hendrik Johannis van den Graaf, 81 jaar; Aard de Lange, 74 jaar; en twee stadssergeanten. Echtgenote is Pieternella Neeltje van der WALLE, geboren op 24-09-1844 te Rotterdam, in het huis aan de Oppert F 110, dochter van Neeltje van der Walle. Aangifte doet Stijntje Lelijveld, huisvrouw van Jan Nonnekens, vroedvrouw, 40 jaar, Schiedamschenwijk C 107, omdat de moeder ongehuwd is en de vader niet bekend. Getuigen: Jan Nonnekens, 42 jaar, zonder beroep en Johannes Hendrik Schols, 24 jaar, tegelbakker, Bleekersteeg C 495. Overleden op 10-05-1918 te Rotterdam, wonende Vondelstraat 28. Akte nr. 2759.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Barendina van PIETERSON, geboren op 01-06-1865 te Rotterdam, overleden op 12-08-1876 te Rotterdam.
2.  Pieter Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 07-02-1867 te Rotterdam, overleden te Durban, Zuid Afrika. Omstreeks 1890 is hij als geweermaker naar Zuid Afrika vertrokken. Op 29-10-1900 wordt hij weer in Rotterdam ingeschreven, komend vanuit Pretoria, samen met Alida Philomena Kiggen, geboren te Tubire in België op 2-7-1872. Van een eventueel huwelijk wordt niets vermeld. Het paar vertrekt per 8-5-1901 naar Cuyk in Noord Brabant.In Zuid Afrika had hij een pleegdochter "Gladijs van Pieterson", die daar gehuwd is.
3.  Jacobus Petrus van PIETERSON, geboren op 28-01-1869 te Rotterdam (zie VIII.22).
4.  Leendert van PIETERSON, geboren op 19-01-1871 te Rotterdam (zie VIII.24).
5.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 07-04-1873 te Rotterdam (zie VIII.27).
6.  Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 26-08-1875 te Rotterdam (zie VIII.29).
7.  Cornelis van PIETERSON, geboren op 07-01-1878 te Rotterdam, overleden op 12-05-1960 te Breda.
Gehuwd op 30-06-1937 te Rotterdam met Nelly KEUZENKAMP, naaister, kapster, geboren op 25-03-1894 te Den Haag, overleden op 22-10-1969 te Breda.
8.  Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van PIETERSON, geboren op 12-04-1880 te Rotterdam (zie VIII.33).
9.  Maria Catharina van PIETERSON, Modiste/Thuisnaaister, geboren op 04-04-1883 te Rotterdam, overleden op 20-05-1977 te City of Zeeland (USA).
Gehuwd op 15-08-1917 te Rotterdam met Arie HUISWAARD, Kantoorbediende, geboren circa 1886 te Schiedam, zoon van Jacob Huiswaard en Adriana Maria Leeflang.
10.  Johannes van PIETERSON, geboren op 04-04-1883 te Rotterdam, overleden op 30-06-1884 te Rotterdam, oud 14 maanden, Meermanstraat.
11.  Johannes van PIETERSON, geboren op 11-01-1886 te Rotterdam (zie VIII.38).

VII.16 Willem Adrianus van PIETERSON, Houtzager, geboren op 07-10-1845 te Rotterdam, overleden op 01-11-1918 te Rotterdam, oud 73 jaar, wonende aan de Rottestraat 19a, echtgenoot van Willemina Schouten. Zoon van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 21-10-1868 te Rotterdam met Wilhelmina SCHOUTEN, Dienstbode, geboren op 19-03-1842 te Rotterdam, dochter van Wilhelmus Schouten en Maria Barbara Hamakers. Overleden op 03-07-1923 te Rotterdam. Schiekade 80.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Barbara van PIETERSON, geboren op 14-01-1869 te Rotterdam (zie VIII.41).
2.  Leendert van PIETERSON, geboren op 01-02-1871 te Rotterdam, overleden op 15-05-1871 te Rotterdam, oud 3 maanden, West Zeedijk.
3.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 02-04-1874 te Rotterdam, overleden op 07-08-1874 te Rotterdam.
4.  Johannes van PIETERSON, geboren op 04-08-1875 te Rotterdam, overleden op 24-02-1876 te Rotterdam, oud 6 maanden, Blommerdijksestraat.
5.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 01-12-1876 te Rotterdam, overleden op 06-02-1945 te Rotterdam, oud 68 jaar, gescheiden van Regina van de Wijngaard, weduwnaar van Maria Klazina Wildeboer Schut, laatst echtgenoot van Johanna Cornelia van der Valk.
Gehuwd (1) op 21-02-1906 te Rotterdam, gescheiden op 27-01-1911 te Rotterdam van Regina van de WIJNGAART, geboren ± 1883 te Antwerpen, dochter van Petrus van de Wijngaart en Maria Johanna van Maaren. Overleden op 04-03-1951 te Rotterdam, oud 68 jaar, geboren in Antwerpen, echtgenote van Gerardus Johannes Bal, tevoren gehuwd geweest met W.A. van Pieterson.
Gehuwd (2) op 24-05-1916 te Rotterdam met Maria Klazina WILDEBOER SCHUT, geboren op 21-05-1885 te Rotterdam, dochter van Pieter Josephus Wildeboer Schut en Helena Adriana van Driel. Overleden op 05-03-1930 te Rotterdam.
Gehuwd (3) op 26-07-1933 te Rotterdam met Johanna Cornelia van der VALK, geboren op 20-04-1877 te Rotterdam, dochter van Christiaan Cornelis van der Valk, kleermaker en Johanna Wilhelmina van der Zwan.
6.  Johanna Maria van PIETERSON, geboren op 11-04-1879 te Rotterdam, overleden op 07-08-1879 te Rotterdam, oud 4 maanden, Blommerdijksestraat.
7.  Leendert van PIETERSON, geboren op 15-12-1881 te Rotterdam, overleden op 24-03-1883 te Rotterdam, oud 15 maanden, Schotelboschlaan.

VII.19 Pieter van PIETERSON, Slepersknecht, geboren op 13-06-1850 te Rotterdam, overleden op 23-01-1927 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VI.30) en Barendina Maria LAROUX.
Gehuwd op 27-09-1871 te Rotterdam met Theodora Henrica Elizabeth VEELING, geboren op 03-02-1850 te Rotterdam, dochter van Johannes Jacobus Anthonius Veeling en Jacoba Cornelia Wijler. Overleden op 28-06-1935 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert van PIETERSON, geboren op 29-04-1872 te Rotterdam (zie VIII.51).
2.  Jacobus Johannes van PIETERSON, geboren op 07-11-1873 te Rotterdam (zie VIII.53).
3.  Berendina Maria van PIETERSON, geboren op 11-04-1875 te Rotterdam (zie VIII.56).
4.  Cornelia van PIETERSON, geboren op 03-11-1877 te Rotterdam (zie VIII.58).
5.  Pieternella van PIETERSON, geboren op 05-12-1878 te Rotterdam.
Gehuwd op 14-11-1900 te Rotterdam met Arie VERMAAT, timmerman, geboren op 03-05-1873 te Middelburg, zoon van Leendert Vermaat en Jacoba Johanna Rietvelt.
6.  Johannes Theodoor van PIETERSON, geboren op 10-12-1880 te Rotterdam, overleden op 21-12-1882 te Rotterdam.
7.  Theodora Hendrica Elisabeth van PIETERSON, geboren op 22-01-1883 te Rotterdam, overleden op 21-07-1883 te Rotterdam.
8.  Maria Catharina van PIETERSON, geboren op 12-03-1884 te Rotterdam, overleden op 18-03-1884 te Rotterdam.
9.  Willemina van PIETERSON, geboren op 09-07-1885 te Rotterdam, overleden op 06-02-1886 te Rotterdam.
10.  Elisabeth Wilhelmina van PIETERSON, geboren op 04-10-1886 te Rotterdam, overleden op 15-06-1889 te Rotterdam.
11.  ... van PIETERSON, geboren op 01-04-1891 te Rotterdam, overleden op 01-04-1891 te Rotterdam, een doodgeboren dochter.

VII.23 Alexander van PIETERSON, timmerman, geboren op 27-03-1840 te Rotterdam, overleden op 11-12-1921 te Rotterdam, zoon van Alexander van PIETERSON (zie VI.32) en Leentje MUL, werkster.
Gehuwd op 01-06-1864 te Rotterdam met Juliana van der LECK, geboren op 09-04-1833 te Rotterdam, dochter van Christiaan Gerardus van der Leck en Johanna Barbara Clemens. Overleden op 28-12-1910 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Leentje van PIETERSON, geboren op 11-07-1865 te Rotterdam (zie VIII.68).
2.  Christiaan Gerardus van PIETERSON, geboren op 01-02-1867 te Rotterdam.
3.  Juliana Alexandrina van PIETERSON, onderwijzeres, geboren op 03-12-1869 te Rotterdam, overleden op 12-06-1948 te Den Haag. Ambtshalve ingeschreven: een uittreksel uit het register van overlijden van de gemeente Den Haag, waaruit blijkt dat aldaar op 12-6-1948 is overleden Juliana Alexandrina van Pieterson, oud 78 jaar, zonder beroep, ongehuwd.
4.  Johanna Barbara van PIETERSON, geboren op 07-09-1873 te Rotterdam, overleden op 24-12-1874 te Rotterdam, oud 1 jaar en 3 maanden, Hofdijk.

VII.25 Leendert van PIETERSON, geboren op 05-07-1842 te Rotterdam, overleden op 07-03-1928 te Rotterdam, zoon van Alexander van PIETERSON (zie VI.32) en Leentje MUL, werkster.
Gehuwd (1) op 18-08-1869 te Rotterdam met Anna Maria SOMMIèVER, geboren op 06-07-1840 te Rotterdam, aan de Pannekoekstraat 21, dochter van Hermanus Dijkman Sommièver, verver, en Maria Brakké. Overleden op 27-06-1871 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 07-05-1873 te Rotterdam met Gijsje de VRIJ, Dienstbode, geboren op 14-09-1850 te Charlois, dochter van Johannes Cornelis de Vrij, schoenmaker, en Cornelia Faber. Overleden op 03-06-1885 te Rotterdam.
Gehuwd (3) op 07-04-1886 te Rotterdam met Jeanette Henriëtte REYNIERSE, geboren op 23-11-1838 te Rotterdam, dochter van Adriaan Reynierse en Jacoba Cornelia Munnik. Overleden op 25-09-1900 te Rotterdam, aan de Oostmaaslaan, 61 jaar oud, eerder weduwe van Abraham Winters, laatst huisvrouw van Leendert van Pieterson. Zij huwt (1) te Rotterdam, 3-8-1864 met Abraham Winters, geboren in de Zandstraat E415 te Rotterdam 24-10-1825, zoon van Wouter Winters en Angenieta Mighorst, overleden te Rotterdam, Hofdijk, op 11-9-1879.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Alexander van PIETERSON, geboren op 07-06-1870 te Rotterdam (zie VIII.72).
2.  Leendert van PIETERSON, geboren op 25-06-1871 te Rotterdam, overleden op 10-08-1871 te Rotterdam, oud 1 maand, Hofdijk.
3.  Maria van PIETERSON, geboren op 25-06-1871 te Rotterdam, overleden op 04-07-1871 te Rotterdam, oud 10 dagen, Hoogstraat 11.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Leendert van PIETERSON, geboren op 14-02-1874 te Rotterdam, overleden op 15-05-1874 te Rotterdam, oud 3 maanden, Hofdijk.
5.  Cornelia van PIETERSON, geboren op 28-09-1875 te Rotterdam (zie VIII.78).
6.  Leendert van PIETERSON, geboren op 06-08-1877 te Rotterdam, overleden op 28-05-1878 te Rotterdam, oud 9 maanden, Hofdijk.
7.  Leentje van PIETERSON, geboren op 10-09-1880 te Rotterdam, overleden op 21-06-1889 te Rotterdam, oud 8 jaar, Hofdijk.
8.  Johannes Cornelis van PIETERSON, geboren op 05-04-1885 te Rotterdam, overleden op 22-11-1885 te Rotterdam, oud 7 maanden, overleden aan de Hofdijk.

VII.33 Neeltje van PIETERSON, geboren op 02-03-1853 te Rotterdam, overleden op 06-01-1925 te Rotterdam, oud 71 jaar, echtgenote van Roelof Hermanus Versluys. Dochter van Alexander van PIETERSON (zie VI.32) en Leentje MUL, werkster.
Gehuwd op 29-05-1878 te Rotterdam met Roelof Hermanus VERSLUYS, baardscheerder, geboren op 01-08-1852 te Rotterdam, aan de Breestraat 10-229, zoon van Antonie Versluys, koopman, en Catharina Elizen. Overleden op 03-12-1925 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Roelof Hermanus VERSLUYS, kapper, geboren op 07-12-1878 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-12-1906 te Rotterdam, gescheiden op 09-09-1912 te Rotterdam van Johanna van VUURDE, geboren op 09-12-1884 te Rotterdam, dochter van Jacobus van Vuurde en Dirkje Engel.
2.  Leentje VERSLUYS, geboren op 09-10-1880 te Rotterdam.
Gehuwd op 02-07-1902 te Rotterdam met Daniel Jan George WEETELING, geboren op 08-03-1874 te Rotterdam, zoon van Jacobus Weeteling en Dirkje Wilhelmina Putters.
3.  Antonie VERSLUYS, kantoorbediende, geboren op 24-12-1882 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-11-1908 te Rotterdam met Jacoba Maria Elisabeth AKA, geboren op 20-03-1885 te Rotterdam, dochter van Bernardus Adrianus Aka en Maria Elisabeth Janssen.
4.  Catharinus Leonardus VERSLUYS, geboren op 24-09-1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 07-08-1912 te Rotterdam, gescheiden op 15-11-1928 te Rotterdam van Emma Maria Geertruida LOONEN, geboren op 11-09-1888 te Breda, dochter van Johannes Hubertus Loonen en Geertruida Lins.
5.  Willem Adrianus VERSLUYS, geboren op 24-09-1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 11-08-1915 te Rotterdam met Jacoba SNIJDERS, geboren op 29-06-1884 te Rotterdam, dochter van Johannes Petrus Snijders en Plonia Adriana van Veen.
6.  Johann Marie VERSLUYS, geboren op 07-03-1892 te Rotterdam, overleden op 28-06-1936 te Rotterdam.
Gehuwd met Christina de WAAL, geboren op 14-05-1892 te Aarlanderveen.

VII.36 Willem Karel van PIETERSON, militair, geboren op 04-01-1891 te Pandeglan (Bantam), overleden op 10-03-1961 te Arnhem, overleden in het hospitaal van het Mil. Tehuis Bronbeek te Arnhem.
Willem Karel is vrijwel zijn hele leven betrokken geweest bij het leger. Op 9-jarige leeftijd, januari 1900, wordt hij aangenomen bij het korps pupillen en geplaatst in de jongens wezeninrichting te Soerabaja. Op 5-1-1909 wordt hij ingedeeld bij het leger om voor 6 jaar te dienen bij de koloniale troepen met een premie van f 25,-- en geplaatst bij het wapen der genie. Twee jaar later wordt hij bevorderd tot korporaal. Hij tekent nog verschillende malen bij. In 1916 wordt hij fourier. Vanaf 1-2-1925 verdient hij f 240,-- per maand, op 1-6-1926 verhoogd tot f 255,--. Op 19-3-1929 krijgt hij eervol ontslag onder toekenning van een pensioen van f 1260,-- per jaar. De datum van pensionering wordt vastgesteld op 1-5-1929.
Op 5-7-1955 vertrekt hij met de Sibajak vanuit Djakarta naar Nederland, vanuit het adres: Gang Solitude nr. 24 te Djakarta. Op 30-7-1955 komt hij aan te Rotterdam en wordt opgenomen in het Mil. Tehuis Bronbeek te Arnhem. Daar vervult hij de functie van Opzichter in het Museum. Van 26-5-1957 tot 29-8-1958 woont hij bij zijn zoon Frits in Hattem, dan wordt hij weer in Bronbeek opgenomen. Daar is hij op 10-3-1961 om 12.50 uur overleden.
Zoon van Sikkel van PIETERSON (zie VI.43) en Kattie, een inlandse christelijke vrouw.
Gehuwd op 16-06-1915 te Bandoeng met Mariati, een inlandse christelijke vrouw, geboren ± 1885 te Cheribon, overleden op 01-07-1945 te Tjimahi.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Cornelus van PIETERSON, geboren op 12-06-1914 te Tjimahi (Priangan).
2.  Karel van PIETERSON, geboren op 14-09-1917 te Tjimahi (Priangan).
3.  Sikkel van PIETERSON, geboren op 30-07-1919 te Tjimahi (Priangan).
4.  Frits van PIETERSON, geboren op 07-10-1922 te Tjimahi (Priangan) (zie VIII.97).

VII.44 Willem Frederik van PETERSOM, veemarbeider, geboren op 08-02-1889 te Amsterdam. Aangifte doet de vader, 50 jaar, werkman, wonende in de Willemstraat. Overleden op 10-07-1950 te Amsterdam, 61 jaar, los werkman, echtgenoot van Anna Dorothea Swerissen. Zoon van Johannes Franciscus van PETERSOM (zie VI.45) en Johanna WESTERS, wasvrouw.
Gehuwd op 11-03-1914 te Amsterdam met Anna Dorothea SWERISSEN, geboren op 31-08-1896 te Amsterdam, dochter van Jan Swerissen en Gesina Iske.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Frederik van PETERSOM, geboren op 04-02-1919 te Amsterdam.

VII.50 Frederik Wilhelmus van PIETERSOM, sigarenmaker, geboren op 24-01-1888 te Amsterdam, zoon van Abram van PIETERSOM (zie VI.54) en Johanna Regina NANSINK.
Gehuwd op 21-10-1908 te Amsterdam met Anna Gerritdina KAAIJMOLEN, geboren op 08-08-1888 te Amsterdam, dochter van Jacobus Kaaymolen en Johanna Hendrika van der Smagt. Overleden op 31-12-1943 te Amsterdam, oud 55 jaar, zonder beroep, echtgenote van Frederik Wilhelmus van Pietersom.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Gerritdina van PIETERSOM, geboren op 06-01-1909 te Amsterdam (zie VIII.101).
2.  Frederik Wilhelmus Abraham van PIETERSOM, geboren op 26-03-1910 te Amsterdam, overleden op 08-05-1910 te Amsterdam.
3.  Frederik Wilhelmus van PIETERSOM, geboren op 11-05-1911 te Amsterdam.
4.  Johanna Hendrika van PIETERSOM, geboren op 09-10-1912 te Amsterdam, overleden op 30-06-1914 te Amsterdam.
5.  Gerritdina Elisabeth van PIETERSOM, geboren op 11-09-1913 te Amsterdam.
6.  Johanna Hendrika van PIETERSOM, geboren op 28-01-1915 te Amsterdam.
7.  Jacoba van PIETERSOM, geboren op 14-03-1916 te Amsterdam, overleden op 12-06-1918 te Amsterdam.
8.  Etje van PIETERSOM, geboren op 04-06-1918 te Amsterdam.
9.  ... van PIETERSOM, geboren op 18-08-1919 te Amsterdam, een levenloos geboren kind.
10.  Jacoba van PIETERSOM, geboren op 25-05-1922 te Amsterdam.
11.  Johanna Regina van PIETERSOM, geboren op 10-02-1924 te Amsterdam.
12.  Frederika Wilhelmina van PIETERSOM, geboren op 14-06-1925 te Amsterdam.
13.  Wilhelmina Gerritdina van PIETERSOM, geboren op 21-10-1926 te Amsterdam.
14.  Cornelia van PIETERSOM, geboren op 26-01-1928 te Amsterdam.
15.  Jannetje van PIETERSOM, geboren op 30-08-1929 te Amsterdam.

VII.55 Johanna Regina van PIETERSOM, geboren op 30-12-1898 te Amsterdam, dochter van Abram van PIETERSOM (zie VI.54) en Johanna Regina NANSINK.
Gehuwd op 27-02-1924 te Amsterdam met Josephus Johannes PLANKMAN, chauffeur, geboren op 02-06-1902 te Amsterdam, zoon van Leonardus Franciscus Plankman en Maria Johanna Mientjes.
Uit dit huwelijk:
1.  Josephus Johannes PLANKMAN, geboren op 09-01-1925 te Amsterdam.
2.  Johanna Regina PLANKMAN, geboren op 18-02-1928 te Amsterdam.

VIII.16 Teuntje Barendina Maria van PIETERSON, geboren op 03-12-1859 te Rotterdam, overleden op 24-12-1937 te Rotterdam, dochter van Cornelis Johannes van PIETERSON (zie VII.10) en Maria Catharina BRANDENBURG, Dienstbode.
Gehuwd (1) op 15-01-1879 te Rotterdam, gescheiden op 04-02-1887 te Rotterdam van Klaas ROTGANS, zeevarende, geboren op 24-09-1844 te Amsterdam, zoon van Siebe Rotgans en Neeltje Meinders Sterel.
Gehuwd (2) op 15-02-1888 te Rotterdam met Wilhelmus WALDEKKER, geboren op 13-10-1854 te Rotterdam, zoon van Willem Waldekker en Antonia Johanna Balen. Overleden op 04-05-1917 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Wilhelmina Cornelia ROTGANS, geboren op 24-12-1883 te Amsterdam.
Gehuwd op 12-08-1914 te Rotterdam met Wilhelmus van den HOOGEN, geboren op 05-11-1884 te Rotterdam, zoon van Pieter van den Hoogen en Johanna Wilhelmina Emond.
2.  Maria Antonia ROTGANS, geboren op 01-07-1885 te Rotterdam, overleden op 22-07-1885 te Rotterdam.
3.  Anthonia Maria ROTGANS, geboren op 23-06-1886 te Rotterdam.
Gehuwd op 03-05-1922 te Rotterdam met Hendrikus KOK, geboren op 21-06-1887 te Enkhuizen, zoon van Hendrikus Kok en Grietje de Graaff. Hij was gehuwd (1) 14-8-1918 te Rotterdam met Steintje Maria Bremer, geboren 19-9-1878 te Kralingen, dochter van Johan Bernard Bremer en Antje Blootshoofd, overleden te Rotterdam op 2-2-1919.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Willem Johan WALDEKKER, geboren op 19-05-1888 te Rotterdam, overleden op 19-11-1888 te Rotterdam.
5.  Willem Cornelis WALDEKKER, geboren op 19-05-1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 13-10-1909 te Rotterdam met Toontje LOTTE, geboren op 21-12-1888 te Rotterdam, dochter van Thomas Lotte en Bastiaantje van der Meide.
6.  Cornelis Casper Bartholomeus WALDEKKER, geboren op 28-07-1890 te Rotterdam, overleden op 05-01-1891 te Rotterdam.
7.  Johan WALDEKKER, broodbezorger, geboren op 15-12-1891 te Rotterdam.
Gehuwd op 04-08-1937 te Rotterdam met Cornelia Johanna SCHUHMACHER, geboren op 22-02-1902 te Rotterdam, dochter van Pieter Schuhmacher, beddenmaker en Elizabeth Veen.
8.  Cornelis Johannes WALDEKKER, geboren op 04-06-1893 te Rotterdam, overleden op 16-08-1909 te Rotterdam.
9.  Maria Catharina WALDEKKER, geboren op 20-03-1895 te Rotterdam, overleden op 28-05-1895 te Rotterdam.
10.  Susanna Maria WALDEKKER, geboren op 13-08-1896 te Rotterdam, overleden op 24-11-1899 te Rotterdam.
11.  Truitje Barendina Maria WALDEKKER, geboren op 07-02-1899 te Rotterdam, overleden op 11-12-1899 te Rotterdam.
12.  Susanna Truitje Barendina Maria WALDEKKER, geboren op 03-11-1900 te Rotterdam.
13.  Anthonie Wilhelmus WALDEKKER, geboren op 19-05-1903 te Rotterdam.

VIII.18 Cornelis Nicolaas van PIETERSON, timmerman, aannemer, geboren op 21-05-1865 te Rotterdam, overleden op 04-03-1945 te Rotterdam, oud 79 jaar, weduwnaar van Susanna Cornelia Trijselaar. Zoon van Cornelis Johannes van PIETERSON (zie VII.10) en Maria Catharina BRANDENBURG, Dienstbode.
Gehuwd op 20-10-1886 te Rotterdam met Suzanna Cornelia TRIJSELAAR, geboren op 27-11-1865 te Zierikzee, dochter van Adam Trijselaar en Stoffelijntje Herman. Overleden op 02-04-1927 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Adam Cornelis van PIETERSON, geboren op 16-01-1887 te Rotterdam (zie IX.18).
2.  Cornelis Johannes van PIETERSON, geboren op 01-04-1888 te Rotterdam, overleden op 07-08-1888 te Rotterdam.
3.  Cornelia Sofia van PIETERSON, geboren op 26-07-1889 te Rotterdam, overleden op 25-11-1889 te Rotterdam.
4.  Stoffelijntje Cornelia van PIETERSON, geboren op 29-08-1890 te Rotterdam, overleden op 27-11-1891 te Rotterdam.
5.  Cornelis Nicolaas van PIETERSON, geboren op 07-03-1892 te Rotterdam (zie IX.24).
6.  Stoffelijntje Suzanna van PIETERSON, geboren op 06-11-1894 te Rotterdam, overleden op 02-11-1970 te Den Haag.
Gehuwd (1) op 02-01-1919 te Den Haag met Karel Johan Christiaan KOENE, eerste luitenant infanterie, geboren op 10-10-1882 te Breda.
Gehuwd (2) op 25-04-1929 te Rotterdam, gescheiden op 15-11-1933 te Rotterdam van Willem Frederik van CADSANT, stuurman op de Grote Vaart. Geboren op 10-03-1898 te Axel.
7.  Geertruida Barendina Maria van PIETERSON, geboren op 08-03-1897 te Rotterdam, overleden op 22-05-1958 te Rotterdam.
8.  Maria Catharina van PIETERSON, geboren op 28-12-1899 te Rotterdam, overleden op 22-04-1945 te Rotterdam.
9.  Nicolaas Cornelis Johannes van PIETERSON, geboren op 16-09-1902 te Rotterdam (zie IX.32).
10.  Suzanna Cornelia van PIETERSON, geboren op 23-12-1903 te Rotterdam (zie IX.36).
11.  Abraham Emanuel van PIETERSON, geboren op 27-02-1905 te Rotterdam, overleden op 07-07-1905 te Rotterdam, oud 4 maanden, Rakstraat.
12.  Jakob Immanuel van PIETERSON, geboren op 14-01-1909 te Rotterdam, overleden op 24-04-1909 te Rotterdam, oud 3 maanden, Rakstraat.

VIII.22 Jacobus Petrus van PIETERSON, geboren op 28-01-1869 te Rotterdam, overleden te Pretoria, Zuid Afrika. Net als zijn broer Pieter Arnoldus Anthonius is hij naar Zuid Afrika vertrokken. Vrouw en dochter komen per 25-9-1900 vanuit Pretoria terug naar Rotterdam. Hij is dan vertrokken naar Ceylon, Rogamakamp, en komt per 19-8-1902 daar vandaan terug. Per 28-10-1903 vertrekt het gezin dan definitief naar Zuid Afrika. Zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd op 14-10-1891 te Rotterdam met Cornelia Elisabeth MANI, geboren ± 1865 te Deventer, dochter van Gerardus Antonius Frederikus Mani en Cornelia Elisabeth van Gulden.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieternella Cornelia van PIETERSON, geboren op 03-08-1892 te Rotterdam.
Gehuwd te Zuid Afrika met Val SIMPSON.

VIII.24 Leendert van PIETERSON, geboren op 19-01-1871 te Rotterdam, overleden op 25-02-1937 te Rotterdam, oud 66 jaar, zonder beroep, woonplaats niet bekend, eerder gescheiden echtgenoot van Antonetta Maria Stomph, laatst weduwnaar van Emma Hulda Gabriel. Aangifte doet Albertje Rutgers, oud 37 jaar, verpleegster. In 1901/02 was hij tweede fabriekschef bij sigarenfabriek "De Huifkar" in Oisterwijk. Van 1913-1918 woonde het gezin in Oslo, Kristiania, en werkte hij daar bij een tabaksfabriek. Van 8-5-1927 tot 15-10-1927 woont Leendert in de Baarerstrasse 55 in Zug in Zwitserland. Zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd (1) op 11-09-1902 te Rotterdam, gescheiden op 21-10-1931 te Rotterdam van Antonetta Maria STOMPH, geboren op 10-12-1880 te Rotterdam, dochter van Joannes Gerardus Stomph en Antonetta Maria Dekkers. Overleden op 08-08-1970 te Rotterdam-Overschie.
Gehuwd (2) na 1931 met Emma Hulda GABRIEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Constance Josephina Johanna van PIETERSON, geboren op 24-04-1903 te Oisterwijk (zie IX.42).
2.  Louisa Cornelia van PIETERSON, geboren op 28-04-1904 te Utrecht (zie IX.44).
3.  Maria Antonetta van PIETERSON, geboren op 22-08-1906 te Utrecht (zie IX.46).
4.  Arnoldus Anthonius Peter Nicolaas van PIETERSON, geboren op 07-07-1910 te Utrecht (zie IX.48).
5.  Frans van PIETERSON, geboren op 30-12-1913 te Rotterdam (zie IX.50).

VIII.27 Willem Adrianus van PIETERSON, Sigarensorteerder/Winkelier, geboren op 07-04-1873 te Rotterdam, aan de Crooswijkseweg. Getuigen bij de aangifte: Gerrit Rens, 26 jaar, tabakswerker, Crispijnlaan en Arnoldus Rudolfus van den Broek, 26 jaar, tabakswerker, Prinsenstraat, overleden op 24-11-1964 te Rotterdam, zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd op 24-05-1893 te Rotterdam met Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN, geboren op 03-09-1874 te Rotterdam, aan de Nauwe Kerkstraat, dochter van Johann Godfried van der Ven en Gerredina Oekefina van Randen. Aangifte doet Adriana Wilhelmina van Essen, huisvrouw van Adrianus Martinus de Lel, vroedvrouw, Turfmarkt. Getuigen twee klerken. Overleden op 08-10-1954 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 16-11-1893 te Rotterdam (zie IX.52).
2.  Hendrikus Godefridus van PIETERSON, geboren op 27-01-1895 te Amsterdam. Aangifte doet Christina Albertina Tijl, 28 jaar, directrice. Geboren op het adres Prinsengracht 717. Ouders wonen aan de Kromboomsloot 41. Overleden op 15-04-1895 te Rotterdam, aan de Boezemsingel, oud 2 maanden.
3.  Pieternella Clasina Godefrida van PIETERSON, geboren op 23-09-1896 te Rotterdam, overleden op 09-06-1983 te Apeldoorn.
Gehuwd (1) op 15-07-1925 te Rotterdam met Leunis Cornelis VOSWINKEL, geboren op 12-01-1896 te Rotterdam, zoon van Pieter Jansse Voswinkel en Pieternella van Holst.
Gehuwd (2) met Petrus de BLEYSER.
Gehuwd (3) met Joannes Petrus BREUGELMANS.
4.  Gerdina Hoekefina van PIETERSON, geboren op 17-03-1899 te Rotterdam (zie IX.60).
5.  Hendrika Elizabeth van PIETERSON, geboren op 28-06-1901 te Rotterdam, overleden op 12-08-1901 te Rotterdam.
6.  Elisabeth Godefrida van PIETERSON, geboren op 07-01-1903 te Rotterdam (zie IX.63).
7.  Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 24-12-1905 te Rotterdam (zie IX.64).
8.  Henri van PIETERSON, geboren op 04-10-1907 te Rotterdam (zie IX.66).
9.  Hendrika Clasina Godefrida Henrietta van PIETERSON, geboren op 06-05-1910 te Rotterdam, overleden op 31-03-1911 te Rotterdam.
10.  Johann Godfried van PIETERSON, geboren op 30-03-1914 te Rotterdam (zie IX.69).

VIII.29 Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 26-08-1875 te Rotterdam, zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd op 31-07-1908 te Meppel met Albertha TEMMINK, geboren op 13-11-1885 te Meppel, dochter van Teunis Temmink en Klaasje Bos. Overleden op 25-12-1965 te Bloemendaal.
Uit dit huwelijk:
1.  Klaasje Antoinette van PIETERSON, secretaresse, geboren op 26-10-1912 te Haarlem.

VIII.33 Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van PIETERSON, Inspecteur Levens Verz. Mij. Geboren op 12-04-1880 te Rotterdam, overleden op 31-08-1966 te Den Haag.
Hij was bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de Ned. Ver. voor Eerste Hulp bij Ongelukken. (N.R.C. 12-2-1921) Als lid van de Rotterdamse Roei- en Zeilvereniging "De Maas" nam hij met het schip "De Wielewaal" deel aan diverse zeilwedstrijden.(N.R.C. o.a. 18-9-1925).
Zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd op 22-06-1911 te Rotterdam met Bernadina Wilhelmina HENKENS, geboren op 12-05-1885 te Rotterdam, geboren aan de Goudseweg, dochter van Cornelis Nicolaas Henkens en Geertruida Johanna Hendrika Catharina Leeman. Overleden op 19-07-1979 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Alexander van PIETERSON, geboren op 10-01-1915 te Rotterdam (zie IX.72).

VIII.38 Johannes van PIETERSON, boekhouder, vertegenwoordiger, opticien, geboren op 11-01-1886 te Rotterdam, zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie VII.14) en Pieternella Neeltje van der WALLE.
Gehuwd op 10-08-1922 te Den Haag met Maria Helena BLOM, geboren op 25-02-1887 te Amsterdam, overleden op 17-03-1945 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.  Ena van PIETERSON, geboren op 30-05-1924 te Den Haag.

VIII.41 Maria Barbara van PIETERSON, geboren op 14-01-1869 te Rotterdam, overleden op 27-09-1924 te Rotterdam, oud 55 jaar, echtgenote van Wilhelmus van der Scheer. Dochter van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VII.16) en Wilhelmina SCHOUTEN, Dienstbode.
Gehuwd op 01-10-1890 te Rotterdam met Wilhelmus van der SCHEER, geboren op 19-02-1871 te 's Hertogenbosch, zoon van Johannes van der Scheer en Aafje Schiedom. Overleden op 06-10-1935 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes van der SCHEER, geboren op 13-12-1890 te Rotterdam.
Gehuwd op 13-09-1916 te Rotterdam met Johanna Maria THIJSSEN, geboren op 27-06-1891 te Rotterdam, dochter van Wilhelmus Franciscus Thijssen en Catharina Maria Weijm.
2.  Wilhelmina van der SCHEER, geboren op 09-01-1892 te Rotterdam, overleden op 01-04-1892 te Rotterdam.
3.  Willem Adrianus van der SCHEER, geboren op 02-02-1893 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-09-1914 te Rotterdam, gescheiden op 02-09-1935 te Rotterdam van Maria Hendrika de VOS, geboren op 02-08-1893 te Rotterdam, dochter van Jan de Vos en Maria van der Horst.
4.  Aafje van der SCHEER, geboren op 11-09-1894 te Rotterdam.
Gehuwd op 16-11-1921 te Rotterdam met Cornelis van der BIJL, geboren op 30-10-1898 te Rotterdam, zoon van Johannes van der Bijl en Magdalena Catharina Bos.
5.  Wilhelmina Maria Barbara van der SCHEER, geboren op 13-06-1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-10-1920 te Rotterdam met Willem van den DOOL, geboren op 28-11-1899 te Rotterdam, zoon van Hermanus Baptist van den Dool en Maria Geertruida Kluijtenberg.
6.  Adriana Johanna van der SCHEER, geboren op 17-11-1898 te Rotterdam.
Gehuwd op 12-11-1930 te Rotterdam met Jan GROENEVELD.
7.  Jannetje van der SCHEER, geboren op 22-12-1901 te Rotterdam, overleden op 06-12-1922 te Rotterdam.
8.  Nicolaas Johannes van der SCHEER, geboren op 23-08-1903 te Rotterdam.
Gehuwd op 04-07-1928 te Rotterdam met Maria Hendrika van DIPTEN, geboren op 22-03-1906 te Rotterdam.
9.  Hendrika Jacoba van der SCHEER, geboren op 04-11-1908 te Rotterdam.

VIII.51 Leendert van PIETERSON, geboren op 29-04-1872 te Rotterdam, overleden op 02-11-1957 te Delft, oud 85 jaar, wonende Cohen Stuartstraat 23. Begraven op 04-11-1957 te Delft. Op de algemene begraafplaats "Jaffa" te Delft. Zoon van Pieter van PIETERSON (zie VII.19) en Theodora Henrica Elizabeth VEELING.
Gehuwd op 05-09-1894 te Rotterdam met Wilhelmina Maria SLEGT, geboren op 23-05-1874 te Delfshaven, dochter van Johannes Hendrikus Slegt, bootwerker en Gerritje Bogerds. Overleden op 12-04-1959 te Delft, oud bijna 85 jaar, wonende aan de Delfgauwseweg 32. Begraven op 16-04-1959 te Delft. Op de algemene begraafplaats "Jaffa" te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter van PIETERSON, geboren op 10-11-1894 te Rotterdam, overleden op 02-12-1894 te Rotterdam.
2.  Gerritje van PIETERSON, geboren op 23-11-1895 te Rotterdam, overleden te Vlaardingen.
Gehuwd (1) op 22-07-1932 te Delft met Matthijs MOLEVELT, geboren op 28-10-1876 te Delft, zoon van Jan Molevelt en Catharina Elisabeth Kromjongh. Overleden op 26-02-1939 te Den Haag, zonder beroep, echtgenoot van Gerritje van Pieterson, eerder weduwnaar van Adriana van den Engel.
Gehuwd (2) met Arie van der VAART.
3.  Theodora Henrica Elisabeth van PIETERSON, geboren op 08-11-1896 te Rotterdam (zie IX.95).
4.  Johannes Hendrikus van PIETERSON, geboren op 18-05-1898 te Delft, overleden op 13-08-1898 te Delft, oud 3 maanden.
5.  Pieter van PIETERSON, geboren op 20-07-1899 te Delft (zie IX.97).
6.  Johanna Hendrika van PIETERSON, geboren op 09-09-1900 te Delft (zie IX.100).
7.  Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 29-01-1902 te Delft (zie IX.102).
8.  Bardina Maria van PIETERSON, geboren op 17-09-1904 te Delft.
Gehuwd op 20-05-1942 te Amsterdam met Frederik ENGEL, rijwielhersteller, houder van een rijwielstalling. Geboren op 16-05-1909 te Amsterdam, zoon van Frederik Engel en Dirkje Overtoom.
9.  Willem Frederik van PIETERSON, geboren op 11-09-1906 te Delft (zie IX.105).
10.  Jacobus Johannes van PIETERSON, geboren op 14-09-1908 te Delft (zie IX.107).
11.  Johannes van PIETERSON, geboren op 23-03-1910 te Delft (zie IX.109).
12.  Jacobus van PIETERSON, geboren op 07-06-1913 te Delft, overleden op 01-01-1914 te Delft, oud 9 maanden.
13.  Filippus van PIETERSON, geboren op 07-06-1913 te Delft, overleden op 16-09-1914 te Delft, oud 18 maanden.
14.  Filippus van PIETERSON, geboren op 19-05-1915 te Delft (zie IX.113).

VIII.53 Jacobus Johannes van PIETERSON, sigarenmaker, geboren op 07-11-1873 te Rotterdam, zoon van Pieter van PIETERSON (zie VII.19) en Theodora Henrica Elizabeth VEELING.
Gehuwd op 13-12-1893 te Rotterdam met Katriena Elisabeth ENGELBRECHT, geboren op 22-03-1872 te Rotterdam, dochter van Johan Heinrich Engelbrecht en Johanna Jacoba Vermeulen. Overleden op 17-11-1930 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  ... van PIETERSON, geboren op 05-01-1894 te Rotterdam, aan de Gouvernestraat, een levenloos geboren zoon. Overleden op 05-01-1894.
2.  Jacob Johan van PIETERSON, geboren op 14-11-1894 te Rotterdam (zie IX.116).
3.  Christiaan Johann Heinrich van PIETERSON, geboren op 05-06-1897 te Rotterdam, geboren aan de Diergaardesingel. Overleden op 27-02-1898 te Rotterdam, oud 8 maanden, Batavierenstraat.
4.  Theodora Henrica Elizabeth van PIETERSON, geboren op 29-11-1898 te Rotterdam (zie IX.120).
5.  Johanna Jacoba van PIETERSON, geboren op 13-02-1901 te Rotterdam (zie IX.122).
6.  Leendert van PIETERSON, geboren op 15-06-1905 te Rotterdam (zie IX.123).
7.  Katriena Elisabeth van PIETERSON, geboren op 08-09-1907 te Rotterdam (zie IX.126).

VIII.56 Berendina Maria van PIETERSON, geboren op 11-04-1875 te Rotterdam, overleden op 31-10-1953 om 17.00 uur te Den Haag, oud 78 jaar, zonder beroep, geboren te Rotterdam, gehuwd geweest met Theodorus Verheulsdonk. Dochter van Pieter van PIETERSON (zie VII.19) en Theodora Henrica Elizabeth VEELING.
Gehuwd op 30-08-1893 te Rotterdam met Theodorus VERHULSDONK, geboren op 30-09-1867 te Norg, zoon van Gerardus Martinus Verhulsdonk en Engeltje Bos. Overleden op 26-09-1939 om 12.00 uur te Den Haag, oud 71 jaar, zonder beroep, geboren te Norg, echtgenoot van Bardina Maria van Pieterson.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Johannes VERHULSDONK, geboren op 17-08-1907 te Rotterdam.
2.  Bardina Maria VERHULSDONK, geboren op 23-08-1909 te Rotterdam.
3.  Leendert VERHULSDONK, geboren op 31-03-1911 te Rotterdam.

VIII.58 Cornelia van PIETERSON, geboren op 03-11-1877 te Rotterdam, dochter van Pieter van PIETERSON (zie VII.19) en Theodora Henrica Elizabeth VEELING.
Gehuwd op 11-05-1898 te Rotterdam met Herman van der SIJS, behanger, agent van politie, geboren op 28-03-1876 te Rotterdam, zoon van Jacob van der Sijs, dienstman en van Johanna Homberg. Overleden op 29-12-1935 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna van der SIJS, geboren op 16-10-1898 te Rotterdam, overleden op 16-07-1904 te Rotterdam.
2.  Pieter van der SIJS, geboren op 25-04-1900 te Rotterdam, overleden op 01-08-1901 te Rotterdam.
3.  Jacob van der SIJS, geboren op 25-12-1901 te Rotterdam.
4.  Cornelia van der SIJS, geboren op 15-06-1906 te Rotterdam.
5.  Theodora Hendrica Elisabeth van der SIJS, geboren op 03-03-1909 te Rotterdam, overleden op 22-04-1909 te Rotterdam.
6.  Herman van der SIJS, geboren op 02-12-1917 te Rotterdam.

VIII.68 Leentje van PIETERSON, geboren op 11-07-1865 te Rotterdam, overleden op 12-02-1944 te Rotterdam, oud 78 jaar, weduwe van Arie Treurniet. Dochter van Alexander van PIETERSON (zie VII.23) en Juliana van der LECK.
Gehuwd op 01-08-1888 te Rotterdam met Arie TREURNIET, hoofdonderwijzer, geboren op 20-04-1858 te Bleiswijk, zoon van Leendert Treurniet en Clasina Broeder. Overleden op 20-03-1917 te Rotterdam, overleden aan de Eerste Pijnackerstraat 140a, hoofd ener school.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert TREURNIET, geboren op 03-04-1889 te Rotterdam.
2.  Alexander Julianus TREURNIET, geboren op 23-10-1890 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-10-1918 te Rotterdam met Reimera Willemina te VELDHUIS, geboren circa 1894 te Hengelo, dochter van Hendrik Willem te Veldhuis en Antonia Reijna.
3.  Clasina Helena TREURNIET, geboren op 03-11-1892 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-07-1920 te Rotterdam met Cornelis VERHOEVEN, geboren op 08-03-1893 te Rotterdam, zoon van Cornelis Verhoeven, melkverkoper en Elisabeth van Vliet.
4.  Willem Cornelis TREURNIET, notaris, geboren op 05-01-1897 te Rotterdam.
Gehuwd te Moordrecht, gescheiden op 04-08-1932 te Moordrecht van Clasiena Maria TREURNIET, geboren op 24-08-1899 te Moordrecht.

VIII.72 Alexander van PIETERSON, stucadoor, geboren op 07-06-1870 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VII.25) en Anna Maria SOMMIèVER.
Gehuwd op 15-05-1895 te Rotterdam met Jacoba Maria Johanna KABEL, geboren op 21-01-1871 te Rotterdam, dochter van Pieter Johannes Kabel en Elisabeth Spuy.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Maria van PIETERSON, lerares handwerken, geboren op 17-05-1896 te Hillegersberg.
2.  Jacoba Alexandrina van PIETERSON, lerares industrieschool, geboren op 12-05-1898 te Hillegersberg.
Volgens een bericht in de N.R.C. van 25-1-1918 is ze door de Gemeenteraad van Rotterdam benoemd tot onderwijzeres in het vak "Handwerken voor meisjes" aan openbare lagere scholen.

3.  Leentje van PIETERSON, lerares industrieschool, geboren op 30-04-1902 te Rotterdam.
Volgens een bericht in de N.R.C. d.d. 23-7-1925 is ze geslaagd voor het examen "Fraaie Handwerken vor meisjes".

4.  Margaretha van PIETERSON, onderwijzeres, geboren op 01-11-1906 te Rotterdam.
Volgens berichten in de N.R.C. d.d. 27-6-1926 is ze in Rotterdam geslaagd voor het onderwijzersexamen; en d.d. 1-3-1928 wordt ze door de Raad der Gemeente benoemd tot onderwijzeres aan de school GLO A Nr. 17.

5.  Elisabeth van PIETERSON, onderwijzeres, geboren op 26-01-1915 te Rotterdam.

VIII.78 Cornelia van PIETERSON, geboren op 28-09-1875 te Rotterdam, overleden op 28-10-1936 te Rotterdam, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VII.25) en Gijsje de VRIJ, Dienstbode.
Gehuwd op 18-08-1897 te Rotterdam met Gerrit VISSER, machinist, Gem. Rotterdam, geboren op 17-06-1876 te Rotterdam, geboren in de Dirk Smitsstraat, zoon van Jan Visser, winkelbediende en Anna de Klerk.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna VISSER, geboren op 26-06-1898 te Rotterdam.
Gehuwd op 11-10-1922 te Rotterdam met Leendert Arie VROON, geboren circa 1897 te Dinteloord, zoon van Antonie Vroon en Jenneke van Dis.
2.  Gijsbertha VISSER, geboren op 13-06-1903 te Rotterdam.
3.  Cornelia VISSER, geboren op 19-09-1908 te Rotterdam.

VIII.97 Frits van PIETERSON, militair, geboren op 07-10-1922 te Tjimahi (Priangan).
Op 6-12-1941 wordt hij ingelijfd als militair soldaat bij het 3-de Bat. Genietroepen. Van 8-3-1942 t/m 15-8-1945 bevindt hij zich in Japanse Krijgsgevangenschap. Vanaf 1-1-1946 volgt hij de opleiding ziekendrager te Palembang. Hij behaald het Mil. Diploma A voor ziekenverpleger en dient als zodanig in verschillende Mil. Hospitalen.
Op 26-7-1950 gaat hij over naar de Kon. Landmacht. Op 28-10-1950 vertrekt hij, met het gezin, met het ms. Empire Brent naar Nederland.
Zoon van Willem Karel van PIETERSON (zie VII.36) en Mariati, een inlandse christelijke vrouw.
Gehuwd op 17-10-1947 te Semarang met Antje KOEHL, geboren op 05-11-1929 te Semarang.
Uit dit huwelijk:
1.  Guustaaf van PIETERSON, geboren op 04-11-1948 te Batavia.

VIII.101 Johanna Gerritdina van PIETERSOM, geboren op 06-01-1909 te Amsterdam, overleden op 28-01-1992 te Haarlem, dochter van Frederik Wilhelmus van PIETERSOM (zie VII.50) en Anna Gerritdina KAAIJMOLEN.
Gehuwd op 02-09-1931 te Amsterdam met Hendrik Jan Gerardus NIEUWENKAMP, aannemer van metselwerken. Geboren op 02-11-1904 te Amsterdam, zoon van Hendrik Jan Nieuwenkamp en Alida Wilhelmina Elisabeth Root. Overleden op 12-12-1988 te Zwanenburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Gerritdina NIEUWENKAMP, geboren 1932 te Amsterdam, overleden 1932 te Amsterdam.
2.  Johanna Gerritdina NIEUWENKAMP, geboren op 16-04-1933 te Amsterdam.
3.  Hendrik Jan Gerard NIEUWENKAMP, aannemer van metselwerken. Geboren op 28-12-1934 te Amsterdam, overleden 1986 te Amsterdam.
4.  Johannes Frederik Wilhelmus NIEUWENKAMP, aannemer van metselwerken. Geboren op 26-01-1938 te Amsterdam.
5.  Gerard Willem Hendrik NIEUWENKAMP, aannemer van metselwerken. Geboren op 28-08-1945 te Amsterdam.

IX.18 Adam Cornelis van PIETERSON, timmerman, geboren op 16-01-1887 te Rotterdam, overleden op 11-07-1968 te Rotterdam, zoon van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie VIII.18) en Suzanna Cornelia TRIJSELAAR.
Gehuwd (1) op 04-10-1911 te Rotterdam met Maria Johanna WALTMAN, geboren op 14-04-1885 te Rotterdam, dochter van Franciscus Leonardus Waltman en Jacoba van der Rijk. Overleden op 11-09-1924 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 24-06-1925 te Rotterdam met Anna Anthonia van STAVEREN, geboren op 11-02-1900 te Rotterdam, dochter van Cornelis van Staveren en Catharina van Baarlen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Nicolaas van PIETERSON, geboren op 12-12-1911 te Rotterdam (zie X.1).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Adam Cornelis van PIETERSON, geboren op 27-06-1926 te Rotterdam.
Gehuwd op 16-09-1954 te Rotterdam met M. J. M. WETZE.
3.  Catharina Elisabeth van PIETERSON, geboren op 09-09-1928 te Rotterdam.
Gehuwd op 04-08-1954 te Rotterdam met H. W. JANSE.
4.  Nicolaas Cornelis van PIETERSON.

IX.24 Cornelis Nicolaas van PIETERSON, timmerman, geboren op 07-03-1892 te Rotterdam, overleden op 02-03-1966 te Rotterdam, zoon van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie VIII.18) en Suzanna Cornelia TRIJSELAAR.
Gehuwd (1) op 05-04-1922 te Rotterdam, gescheiden op 19-04-1926 te Rotterdam van Johanna Adriana van TRIGT, geboren op 15-06-1894 te Maasdam, dochter van Arie van Trigt en Barbara van Kool.
Gehuwd (2) op 14-11-1934 te Rotterdam met Elisabeth HEIJMAN, geboren op 22-12-1896 te Utrecht, dochter van Albertus Heijman en Teuntje van Rooij. Overleden op 12-01-1959 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelia Johanna van PIETERSON, geboren op 08-01-1923 te Hillegersberg (zie X.9).

IX.32 Nicolaas Cornelis Johannes van PIETERSON, timmerman, geboren op 16-09-1902 te Rotterdam, overleden op 10-01-1991 te Rotterdam, zoon van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie VIII.18) en Suzanna Cornelia TRIJSELAAR.
Gehuwd (1) op 19-01-1929 te Middelburg met Johanna Catharina de LEEUW, geboren op 22-05-1909 te Middelburg, dochter van Jan de Leeuw en Catharina de Meulmeester. Overleden op 28-12-1970 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 09-03-1977 te Rotterdam met Leonora Maria JANSEN, geboren op 21-08-1894 te Rotterdam, dochter van Christianus Alfred Jansen en Leonora Maria Pieterse. Overleden op 12-08-1984 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Suzanna Catharina van PIETERSON, geboren op 16-02-1930 te Rotterdam.
2.  Jan Cornelis van PIETERSON, geboren op 05-08-1931 te Rotterdam (zie X.11).

IX.36 Suzanna Cornelia van PIETERSON, geboren op 23-12-1903 te Rotterdam, overleden op 16-05-1983 te Rotterdam, dochter van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie VIII.18) en Suzanna Cornelia TRIJSELAAR.
Gehuwd op 14-09-1927 te Rotterdam met Jan de KLERK, koopman in groente, geboren op 04-01-1902 te Rotterdam, zoon van Pieter Cornelis de Klerk en Maria Endevelt. Overleden op 05-04-1984 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Cornelis de KLERK, geboren op 27-01-1928 te Rotterdam, overleden op 09-08-1988 te Spijkenisse, gecremeerd op 15-08-1988 te Schiedam.
Gehuwd op 14-05-1952 te Rotterdam met Neeltje Maria BALJÉ, geboren op 21-02-1929 te Ginneken, dochter van Jacobus Johannes Baljé en Willempje Kaptein.

IX.42 Constance Josephina Johanna van PIETERSON, geboren op 24-04-1903 te Oisterwijk, overleden voor 1977 te Harderwijk, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.24) en Antonetta Maria STOMPH.
Gehuwd op 29-06-1927 te Harderwijk. Bij de huwelijksbijlagen vinden we een akte van toestemming van de vader van de bruid verleden voor een ambtenaar van het bevolkingsregister van de stad Zug in Zwitserland en een akte van toestemming van de moeder van de bruid verleden in Utrecht. Echtgenoot is Hendrik BRANDSEN, bouwkundig opzichter/tekenaar bij Gemeente werken te Harderwijk. Geboren op 01-09-1896 te Ermelo, zoon van Hendrik Brandsen, arbeider en Teunisje Bosch. Overleden op 10-10-1975 te Harderwijk.
Hij trouwt (1) te Ermelo op 1-11-1917, akte nr. 24, met Maria Auguste Lina Brandes, geboren te Wienhausen op 16-3-1894, dochter van Heinrich Wilhelm Brandes, koperslager en Charlotte Marie Friedhoff, overleden op 20-6-1923 in het Pius-ziekenhuis aan de Bruggestraat 21 te Harderwijk bij de geboorte van een zoon. Uit dit huwelijk 4 kinderen: Dorette Maria, geb. te Amsterdam 19-11-1916; Hendrik Theodoor, geb. te Ermelo 11-11-1918; Adrianne Agathe, geb. te Ermelo 11-7-1920 en August Ernst, geb. te Harderwijk 20-6-1923.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes BRANDSEN, geboren op 03-07-1937 te Harderwijk, overleden ± 1960 te Auckland, Nieuw Zeeland.

IX.44 Louisa Cornelia van PIETERSON, geboren op 28-04-1904 te Utrecht, overleden op 28-12-1995 te Sittard, begraven op 02-01-1996 te Geleen, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.24) en Antonetta Maria STOMPH.
Gehuwd op 15-02-1928 te Utrecht met Jan de BOER, geboren op 02-04-1904 te Harlingen, zoon van Herke de Boer en Sjoukje Atema. Overleden op 11-04-1975 te Geleen, begraven op 15-04-1975 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Louisa Sjoukje de BOER, geboren op 19-11-1929 te Treebeek (zie X.17).
2.  Jan Herke de BOER, geboren op 26-11-1933 te Geleen (zie X.18).
3.  Roelof Ate de BOER, geboren op 30-08-1945 te Heerlen (zie X.20).

IX.46 Maria Antonetta van PIETERSON, geboren op 22-08-1906 te Utrecht, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.24) en Antonetta Maria STOMPH.
Samenwonend (1) 1929.
Gehuwd (2) op 29-07-1931 te Utrecht met Klaas RÖHRMAN, kantoorbediende, geboren op 12-06-1902 te Utrecht, zoon van Cornelis Rohrman, spoorwegambtenaar en Alida Margaretha Helena Catharina Blaauw.
Uit de eerste relatie:
1.  Hans KOETSIER, geboren op 12-06-1930 te Utrecht, overleden op 30-08-1991 te Amsterdam.
Bij zijn geboorte ingeschreven als Johannes van Pieterson, zijn moeder was ongehuwd. In 1942 is zijn naam gewijzigd in "Koetsier", zijnde de naam van het gezin waarin hij opgroeide.
Aanvankelijk werkzaam in de reclamewereld profileerde hij zich later als kunstenaar: schilder, beeldhouwer, fotograaf en ontwerper van monumenten en gedenktekens. Tussen 1969 en 1981 liet hij regelmatig teksten opnemen in kunsttijdschriften, dag- en weekbladen. Hij plaatste regelmatig grote advertenties, meestal in Vrij Nederland. In 1982 liet hij op de begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen zijn grafsteen plaatsen, graf C-1-158. Vrijwel de gehele oppervlakte ervan wordt ingenomen door een wiskundige formule, waarmee, zo stelde hij, niet alleen greep op de kunst is te krijgen maar deze ook valt te objectiveren. De Gemeente Amstelveen kocht de grafsteen, nog voor de dood van Hans Koetsier, als kunstwerk aan.
Bron: http://www.dodenakkers.nl/beroemd/koetsier.html
.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Judith Anne RÖHRMAN, geboren op 15-02-1932 te Utrecht.
3.  Klaas Christiaan RÖHRMAN, geboren op 15-09-1935 te Utrecht.
4.  Delia Maartje RÖHRMAN, geboren op 30-04-1947.

IX.48 Arnoldus Anthonius Peter Nicolaas van PIETERSON, geboren op 07-07-1910 te Utrecht, overleden op 05-11-1991 te Utrecht, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.24) en Antonetta Maria STOMPH.
Gehuwd op 20-01-1943 te Utrecht met Wilhelmina VEEN, geboren op 10-01-1914 te Utrecht, dochter van Jan Veen en Cornelia Roep. Overleden op 31-03-1993 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan van PIETERSON, geboren op 03-07-1944 te Utrecht (zie X.26).
2.  Arnoldus Antonius Peter Nicolaas van PIETERSON, geboren op 29-05-1946 te Utrecht, overleden op 01-06-1946 te Utrecht.
3.  Arnoldus Antonius Peter Nicolaas van PIETERSON, geboren op 04-01-1949 te Utrecht, overleden ??-11-1951 te Utrecht.
4.  Cornelis van PIETERSON, geboren op 26-05-1954 te Utrecht.

IX.50 Frans van PIETERSON, geboren op 30-12-1913 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.24) en Antonetta Maria STOMPH.
Gehuwd op 20-07-1944 te Utrecht met Johanna POPPES, geboren op 09-05-1919 te Utrecht, dochter van Jacobus Poppes en Theodora de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1.  Astrid van PIETERSON, geboren op 01-01-1951 te Utrecht (zie X.32).

IX.52 Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 16-11-1893 te Rotterdam, overleden op 06-02-1986 te Rotterdam, zoon van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 21-07-1920 te Rotterdam met Elisabeth Jeanette Maria SMITTOU, geboren op 24-01-1897 te Rotterdam, dochter van Johan Hendrik Smittou, commissionair in assurantiën en Jeanette Maria Dunk. Overleden op 06-02-1978 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON, geboren op 25-05-1921 te Rotterdam (zie X.33).
2.  Maria Johanna van PIETERSON, geboren op 27-09-1923 te Rotterdam (zie X.36).
3.  Elisabeth Jeanette van PIETERSON, geboren op 19-07-1928 te Rotterdam (zie X.38).

IX.60 Gerdina Hoekefina van PIETERSON, geboren op 17-03-1899 te Rotterdam, overleden op 05-09-1987 te Rotterdam, dochter van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 04-05-1921 te Rotterdam met Andries Christiaan NIEUWENHUIZEN, Kleermaker, geboren op 31-10-1894 te Rotterdam, zoon van David Nieuwenhuizen, sigarenmaker en Cornelia Alida Dieterich. Overleden op 03-01-1981 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerdina Hoekefina NIEUWENHUIZEN, geboren op 21-12-1921 te Rotterdam.
2.  Cornelia Alida NIEUWENHUIZEN, geboren op 24-01-1923 te Rotterdam.
3.  Clasina Hendrika NIEUWENHUIZEN, geboren op 06-07-1924 te Rotterdam.
4.  Geertruida NIEUWENHUIZEN, geboren op 10-07-1929 te Rotterdam.
5.  Andries Christiaan Willem NIEUWENHUIZEN, geboren op 14-07-1932 te Rotterdam.
6.  Elizabeth Willy NIEUWENHUIZEN, geboren op 11-03-1939 te Rotterdam.

IX.63 Elisabeth Godefrida van PIETERSON, geboren op 07-01-1903 te Rotterdam, overleden op 26-02-1964 te Amsterdam. Waverstraat 42/2, dochter van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 21-02-1923 te Rotterdam met Jacobus Marinus de WINDE, boekhouder, accountant, geboren op 05-02-1900 te Den Haag, zoon van Jacobus de Winde en Maria Pieternella Terstegen.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Clasina de WINDE, geboren op 04-10-1925 te Rotterdam, overleden voor 1988.
2.  Hendrika Henrietta Elisabeth de WINDE, geboren op 05-09-1926 te Rotterdam.
3.  Elisabeth Godefrida de WINDE, geboren op 16-04-1929 te Rotterdam.

IX.64 Arnoldus Antonius van PIETERSON, Kantoorbediende, geboren op 24-12-1905 te Rotterdam, zoon van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 18-01-1933 te Rotterdam met Wiepkjen Maria KRUK, geboren op 07-02-1912 te Rotterdam, dochter van Rubertus Willem Kruk, aardappelhandelaar en Teuntje Vink, winkelierster. Overleden op 10-06-1996 te Velp, gecremeerd op 14-06-1996 te Dieren.
Uit dit huwelijk:
1.  Godefrida Teuntje van PIETERSON, geboren op 13-12-1933 te Rotterdam (zie X.49).
2.  Elisabeth Maria van PIETERSON, geboren op 02-11-1935 te Rotterdam (zie X.51).
3.  Teuntje van PIETERSON, Lerares tekenen, geboren op 20-06-1941 te Rotterdam.
Gehuwd op 12-02-1964 te Rotterdam met Hendrik Catharinus TERMAATEN, Leraar, geboren op 20-05-1938 te Oostvoorne, zoon van Johannes Termaaten en Antje Klapwijk.
4.  Willem Adrianus van PIETERSON, geboren op 07-12-1944 te Den Haag (zie X.54).
5.  Yvonne Gerardina Cornelia van PIETERSON, geboren op 28-11-1948 te Rotterdam (zie X.58).

IX.66 Henri van PIETERSON, geboren op 04-10-1907 te Rotterdam, overleden op 06-10-1988 te Zoetermeer, zoon van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 23-10-1929 te Rotterdam met Johanna Francisca TROMPETTER, geboren op 24-08-1906 te Rotterdam, dochter van Johannes Hendrikus Antonius Trompetter en Sophia Margaretha Menschaart. Overleden op 07-11-2004 te Zoetermeer.
Uit dit huwelijk:
1.  Sophia Margaretha van PIETERSON, geboren op 11-03-1930 te Rotterdam.
2.  Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van PIETERSON, geboren op 10-09-1932 te Rotterdam.
3.  Johanna Francisca van PIETERSON, geboren op 04-06-1935 te Rotterdam.
Gehuwd op 06-10-1956 te Den Haag met Leo van DRIMMELEN, geboren op 05-11-1930 te Den Haag, overleden op 10-03-1997 te Zoetermeer.

IX.69 Johann Godfried van PIETERSON, geboren op 30-03-1914 te Rotterdam, zoon van Willem Adrianus van PIETERSON (zie VIII.27) en Clasina Godefrida Henrietta Hendrika van der VEN.
Gehuwd op 29-09-1937 te Rotterdam, gescheiden op 05-04-1962 te Rotterdam van Dina Gerarda BEUMER, geboren op 14-02-1912 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Johanna Maria van PIETERSON, geboren op 08-05-1939 te Den Haag.
2.  Hendrika Johanna Gerarda van PIETERSON, geboren op 20-07-1940 te Den Haag.
3.  Johanna Godefrida van PIETERSON, geboren op 30-08-1948 te Den Haag.
4.  Johan Godfried van PIETERSON, geboren op 06-01-1950 te Den Haag.

IX.72 Alexander van PIETERSON, geboren op 10-01-1915 te Rotterdam, overleden op 21-10-1995 te Den Haag, zoon van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van PIETERSON (zie VIII.33) en Bernadina Wilhelmina HENKENS.
Gehuwd op 18-07-1940 te Rotterdam met Swanetta Maria RUIBING, geboren op 27-01-1914 te Weesp, dochter van Jan Ruibing en Saartina Elzinga. Overleden op 05-05-2007 te Wassenaar, weduwe van Alexander van Pieterson.
Uit dit huwelijk:
1.  Tineke Irene van PIETERSON, geboren op 02-06-1941 te Den Haag.
Gehuwd op 23-01-1965 te Den Haag met Hans LUSSE, geboren op 17-11-1935 te Rotterdam.
2.  Willem Alexander van PIETERSON, geboren op 03-09-1946 te Den Haag (zie X.69).

IX.95 Theodora Henrica Elisabeth van PIETERSON, geboren op 08-11-1896 te Rotterdam, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 20-08-1920 te Delft met Hendrik Jan Nicolaas SINKE, geboren op 30-10-1892 te Delft. Zoon van Johannes Sinke en Paulina van Marksveld.
Uit dit huwelijk:
1.  Pauline SINKE, geboren op 15-05-1921 te Delft.
2.  Leendert SINKE, geboren op 29-08-1923 te Delft.
3.  Johannes SINKE, geboren op 14-11-1925 te Delft, overleden op 06-04-1927 te Delft.
4.  Johannes SINKE, geboren op 24-03-1928 te Delft, overleden op 04-04-1935 te Delft.
5.  Hendrik Jan Nicolaas SINKE, geboren op 14-07-1929 te Delft.

IX.97 Pieter van PIETERSON, geboren op 20-07-1899 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 25-07-1924 te Delft met Geertruida POOT, geboren op 14-05-1905 te Delft. Dochter van Willem Frederik Poot en Alida van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert van PIETERSON, geboren op 02-11-1924 te Delft (zie X.76).
2.  Alida van PIETERSON, geboren op 17-07-1927 te Delft (zie X.79).
3.  Geertruida Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 24-05-1939 te Delft (zie X.81).
4.  Willem Frederik van PIETERSON, geboren op 09-07-1940 te Delft, overleden op 31-08-1940 te Delft.
5.  Pieter van PIETERSON, geboren op 04-04-1942 te Delft (zie X.83).

IX.100 Johanna Hendrika van PIETERSON, geboren op 09-09-1900 te Delft, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 24-02-1922 te Delft met Adrianus HUISMAN, geboren op 21-03-1893 te Vrijenban. Zoon van Willem Huisman en Lena Heusch.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem HUISMAN, geboren op 22-06-1922 te Delft, overleden op 04-09-1947 te Ned. Oost Indië, tussen Malang en Batoe.
2.  Wilhelmina Maria HUISMAN, geboren op 09-06-1924 te Delft.
3.  Adrianus HUISMAN, geboren op 11-06-1926 te Delft (zie X.87).
4.  Leendert HUISMAN, geboren op 20-09-1928 te Delft.
5.  Johanna Hendrika HUISMAN, geboren op 01-03-1936 te Delft.

IX.102 Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 29-01-1902 te Delft, overleden op 11-06-1994 te Delft, begraven op 16-06-1994 te Delft, dochter van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 07-10-1925 te Delft met Pieter van der EIJK, groentehandelaar en koster, geboren op 22-11-1900 te Delft. Zoon van Phillipus van der Eijk en Maria Sophia Huisman. Overleden op 23-12-1993 te Delft, begraven op 29-12-1993 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Philippus van der EIJK, geboren op 09-07-1926 te Delft (zie X.91).
2.  Leendert van der EIJK, geboren op 09-10-1934 te Delft (zie X.93).
3.  Wilhelmina Maria Sophia van der EIJK, geboren op 01-04-1938 te Delft (zie X.97).

IX.105 Willem Frederik van PIETERSON, geboren op 11-09-1906 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 28-04-1935 te Delft met Francina PINSTER, geboren op 01-04-1908 te Delft, dochter van Adrianus Franciscus Pinster en Cornelia Josina Uittenbroek. Overleden op 07-02-2005 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus Franciscus van PIETERSON, geboren op 01-04-1940 te Delft (zie X.98).
2.  Leendert van PIETERSON.
3.  Willem Frederik van PIETERSON.

IX.107 Jacobus Johannes van PIETERSON, geboren op 14-09-1908 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 19-06-1938 te Delft met Cornelia Johanna Maria SCHAEFFER, geboren op 18-08-1915 te Rotterdam, dochter van Christiaan Frederik Schaeffer en Maria Johanna Landman.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 30-12-1940 te Delft (zie X.103).
2.  Christiaan Frederik van PIETERSON, geboren op 08-05-1945 te Delft (zie X.104).

IX.109 Johannes van PIETERSON, geboren op 23-03-1910 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 24-01-1934 te Delft met Hedwig OLEJNICKI, geboren op 15-09-1912 te Steele (bij Essen).
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 07-06-1934 te Delft (zie X.107).
2.  Johann van PIETERSON, geboren op 17-05-1936 te Delft (zie X.108).
3.  Leendert van PIETERSON, geboren op 17-05-1936 te Delft (zie X.111).
4.  Hedwig Ida van PIETERSON, geboren op 31-08-1944 te Delft.
5.  Betty Leona van PIETERSON, geboren op 15-08-1950 te Delft.

IX.113 Filippus van PIETERSON, geboren op 19-05-1915 te Delft, overleden op 14-12-1985 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie VIII.51) en Wilhelmina Maria SLEGT.
Gehuwd op 27-09-1940 te Delft met Johanna Maria GIJSELHART, geboren op 17-07-1917 te Delft, dochter van Hendrikus Johannes Gijselhart en Johanna Maria Kradolfer. Overleden op 26-12-1995 te Delft, begraven op 30-12-1995 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Philip van PIETERSON, geboren op 14-10-1957 te Voorburg (zie X.115).
2.  Rietje van PIETERSON.

IX.116 Jacob Johan van PIETERSON, loodgieter, geboren op 14-11-1894 te Rotterdam, zoon van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie VIII.53) en Katriena Elisabeth ENGELBRECHT.
Gehuwd op 28-11-1917 te Rotterdam met Lena le MAIRE, geboren op 29-11-1888 te Dordrecht, dochter van Daniel Ferdinand le Maire en Lena Nienkemper.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Elisabeth van PIETERSON, geboren op 11-05-1918 te Rotterdam.
2.  Lena van PIETERSON, geboren op 30-12-1922 te Rotterdam.

IX.120 Theodora Henrica Elizabeth van PIETERSON, geboren op 29-11-1898 te Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie VIII.53) en Katriena Elisabeth ENGELBRECHT.
Gehuwd op 19-09-1923 te Rotterdam met Jan Willem Frederik van ZUIDAM, geboren op 17-04-1901 te Rotterdam, zoon van Henri Francois van Zuidam, gemeenteambtenaar, en Catharina Joanna Neeteson.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Willem Frederik van ZUIDAM, geboren op 13-01-1924 te Rotterdam.
2.  Jacobus Johannes van ZUIDAM, geboren op 22-12-1924 te Rotterdam, overleden op 13-01-1925 te Rotterdam.

IX.122 Johanna Jacoba van PIETERSON, geboren op 13-02-1901 te Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie VIII.53) en Katriena Elisabeth ENGELBRECHT.
Gehuwd op 17-12-1919 te Rotterdam met Alle Jacob POELMAN, houtbewerker, geboren op 20-11-1894 te Hoogezand, zoon van Pieter Poelman en Klaassien Sinning.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter POELMAN, geboren op 01-06-1920 te Overschie.

IX.123 Leendert van PIETERSON, geboren op 15-06-1905 te Rotterdam, overleden op 07-11-1967 te Rotterdam, zoon van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie VIII.53) en Katriena Elisabeth ENGELBRECHT.
Gehuwd op 22-08-1934 te Rotterdam met Wilhelmina Catharina de HAAN, geboren op 21-10-1911 te Rotterdam, overleden op 09-10-1994 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerarda Elisabeth van PIETERSON, geboren op 02-11-1935 te Rotterdam (zie X.124).
2.  Johannes Jacobus van PIETERSON, geboren op 07-11-1940 te Rotterdam (zie X.126).
3.  Jan van PIETERSON, geboren op 31-03-1944 te Rotterdam (zie X.128).
4.  Leendert van PIETERSON, geboren op 30-06-1950 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 03-05-1974 te Rotterdam, gescheiden op 02-09-1981 te Rotterdam van Christina Clazina Francisca DINGER, geboren op 03-09-1952 te Eindhoven.
Samenwonend (2) sinds 01-07-1993 te Rotterdam met Elisabeth Elfride UNTERER, geboren op 13-12-1952 te Graz, Oostenrijk, dochter van Sebastian Unterer en Felicitas Ternes.

IX.126 Katriena Elisabeth van PIETERSON, geboren op 08-09-1907 te Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie VIII.53) en Katriena Elisabeth ENGELBRECHT.
Gehuwd op 06-05-1931 te Rotterdam met Franciscus Laurentius SERRY, geboren op 12-09-1898 te Rotterdam, zoon van Franciscus Laurentius Serrij, werkman en Jacoba Elisabeth Hoebe.
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Laurentius SERRY, geboren op 13-07-1932 te Rotterdam.

X.1 Cornelis Nicolaas van PIETERSON, geboren op 12-12-1911 te Rotterdam, overleden op 01-12-1982 te Dordrecht. Hij was kantoorbediende, na W.O.II ambtenaar in dienst van de Gemeente Dordrecht en bij zijn pensionering in 1976 Hoofd van de registratuur van de Sociale Dienst aldaar. Zoon van Adam Cornelis van PIETERSON (zie IX.18) en Maria Johanna WALTMAN.
Gehuwd op 24-09-1941 te Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn geen natuurlijke kinderen geboren. Het echtpaar heeft een dochter, Astrid, geadopteerd. Echtgenote is Maria Sophia PIKAAR, geboren op 04-12-1919 te Rotterdam, dochter van Wilhelmus Petrus Pikaar, bootwerker en Jansje van Kralingen. Overleden op 23-10-2001 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Astrid van PIETERSON, geboren op 01-07-1957 te Dordrecht (zie XI.1).

X.9 Cornelia Johanna van PIETERSON, geboren op 08-01-1923 te Hillegersberg, overleden op 03-09-2005 te Amsterdam, in het Slotervaartziekenhuis. Gecremeerd op 09-09-2005 te Amsterdam, dochter van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie IX.24) en Johanna Adriana van TRIGT.
Gehuwd op 22-10-1947 te Amsterdam met Harm VALK, geboren op 22-09-1921 te Amsterdam, zoon van Harm Valk en Wilhelmina Maria van der Veen. Overleden op 04-05-1999 te Amsterdam, gecremeerd op 10-05-1999 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  René VALK, geboren op 01-01-1961 te Amsterdam (zie XI.2).

X.11 Jan Cornelis van PIETERSON, geboren op 05-08-1931 te Rotterdam, zoon van Nicolaas Cornelis Johannes van PIETERSON (zie IX.32) en Johanna Catharina de LEEUW.
Gehuwd op 16-11-1955 te Rotterdam met Klaziena SCHIPPER, geboren op 13-08-1933 te Rotterdam, dochter van Jan Schipper en Maria Bloothoofd. Overleden op 30-10-1987 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria van PIETERSON, geboren op 05-04-1957 te Rotterdam.
Gehuwd op 05-12-1975 te Rotterdam met Leendert SCHUURINK, geboren op 01-12-1951 te Rotterdam, zoon van Gerrit Nicolaas Lourens Schuurink en Maatje Ketting.
2.  Nicolaas Cornelis Johannes van PIETERSON (zie XI.6).

X.17 Louisa Sjoukje de BOER, geboren op 19-11-1929 te Treebeek, dochter van Jan de BOER en Louisa Cornelia van PIETERSON (zie IX.44).
Gehuwd op 02-10-1952 te Geleen met Janus Johannes VOLKERTS, geboren op 03-08-1923 te Kampen, zoon van Johannes Gerardus Nicolaas Volkerts en Jacoba van Slooten. Overleden op 19-08-2001 te Deventer.
Uit dit huwelijk:
1.  Marianne Louisa Jacoba VOLKERTS, geboren op 28-07-1954 te Nijmegen.
2.  Jolanda Jacoba Louisa VOLKERTS, geboren op 29-03-1957 te Nijmegen.

X.18 Jan Herke de BOER, geboren op 26-11-1933 te Geleen, zoon van Jan de BOER en Louisa Cornelia van PIETERSON (zie IX.44).
Gehuwd op 18-03-1959 te Dordrecht met Anna HAZELAAR, geboren op 23-05-1929 te Rotterdam, dochter van Willem Hazelaar en Arendje Maria van Donk.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Louise de BOER, geboren op 17-06-1961 te Tiel.
2.  Anne Marie de BOER, geboren op 18-08-1965 te Delft.
3.  Jan Willem de BOER, geboren op 11-06-1967 te Delft.

X.20 Roelof Ate de BOER, geboren op 30-08-1945 te Heerlen, zoon van Jan de BOER en Louisa Cornelia van PIETERSON (zie IX.44).
Gehuwd op 19-12-1970 te Born met Catharina Maria Victor Gerardina SEUREN, geboren op 26-01-1948 te Limbricht, dochter van Godefridus Joannes Seuren en Catharina Geraldina Geerts.
Uit dit huwelijk:
1.  Thomas de BOER, geboren op 25-12-1975 te Geleen.
2.  Thijs Roel de BOER, geboren op 13-02-1977 te Geleen.

X.26 Jan van PIETERSON, geboren op 03-07-1944 te Utrecht, zoon van Arnoldus Anthonius Peter Nicolaas van PIETERSON (zie IX.48) en Wilhelmina VEEN.
Gehuwd op 16-12-1969 te Utrecht met Geertruida van ZIJL, geboren op 02-04-1946 te Amsterdam, dochter van Frans van Zijl en Jantje Mes.
Uit dit huwelijk:
1.  Angelique Trudy van PIETERSON, geboren op 01-11-1970 te Leerdam (zie XI.16).
2.  Nathalie Hèléne van PIETERSON, geboren op 28-04-1975 te Leerdam (zie XI.18).

X.32 Astrid van PIETERSON, geboren op 01-01-1951 te Utrecht, dochter van Frans van PIETERSON (zie IX.50) en Johanna POPPES.
Gehuwd op 15-12-1975 te IJsselstein met Peter Diederik ZANEN, geboren op 23-01-1952 te Utrecht, zoon van Pieter Arie Zanen en Dieverdina Annechiena Tammenga.
Uit dit huwelijk:
1.  Paul Pieter Arie ZANEN, geboren op 06-03-1983 te Rotterdam.
2.  Niels Christian ZANEN, geboren op 10-08-1986 te Rotterdam.

X.33 Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON, geboren op 25-05-1921 te Rotterdam, overleden op 13-12-1966 te Rotterdam, zoon van Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.52) en Elisabeth Jeanette Maria SMITTOU.
Gehuwd te Rotterdam met Johanna Maria Paulina de GOEDEREN, geboren op 13-04-1921 te Rotterdam, dochter van Gerrit de Goederen, expeditieknecht en Johanna Melsen. Overleden op 03-02-2008 om 00.08 uur te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Jeannette Maria van PIETERSON, geboren op 19-06-1946 te Rotterdam (zie XI.22).
2.  Wilhelmina Antonia Arnolda van PIETERSON, geboren op 12-06-1948 te Rotterdam (zie XI.24).
3.  Gerrit van PIETERSON, geboren op 21-05-1950 te Rotterdam (zie XI.26).
4.  Johanna Maria Paulina van PIETERSON, geboren op 27-07-1951 te Rotterdam (zie XI.29).
5.  Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 25-04-1958 te Rotterdam.
Samenwonend te Rotterdam met Anneke WARNAAR, geboren op 09-12-1962 te Rotterdam.

X.36 Maria Johanna van PIETERSON, geboren op 27-09-1923 te Rotterdam, dochter van Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.52) en Elisabeth Jeanette Maria SMITTOU.
Gehuwd op 13-08-1947 te Rotterdam met Frans TIJVELEIJN, instrumentmaker, geboren op 25-07-1916 te Rotterdam, zoon van Hendrikus Franciscus Tijveleijn, gereedschapsmaker en Aafje Huizer. Overleden op 23-12-1990 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Jeanette TIJVELEIJN, geboren op 26-02-1948 te Rotterdam.

X.38 Elisabeth Jeanette van PIETERSON, geboren op 19-07-1928 te Rotterdam, dochter van Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.52) en Elisabeth Jeanette Maria SMITTOU.
Gehuwd op 12-02-1947 te Rotterdam met Johannes Feritas Antonius HELBERS, geboren op 23-07-1927 te Rotterdam, zoon van Johannes Feritas Antonius Helbers, metaaldraaier en Hendrika Maria Wisse.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Feritas Antonius HELBERS, geboren op 27-06-1947 te Rotterdam.
2.  Hendrika Maria HELBERS, geboren op 07-02-1950 te Rotterdam.
3.  Willem Arnoldus Antonius HELBERS, geboren op 19-06-1952 te Rotterdam.
4.  Christiaan HELBERS, geboren op 03-04-1954 te Rotterdam.
5.  René HELBERS, geboren op 04-11-1965 te Rotterdam.

X.49 Godefrida Teuntje van PIETERSON, Onderwijzeres, geboren op 13-12-1933 te Rotterdam, dochter van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.64) en Wiepkjen Maria KRUK.
Gehuwd 07-1959 te Rotterdam met Johan Cornelis VERBON, geboren op 07-05-1931 te Rotterdam, zoon van Hermanus Baptist Verbon en Johanna Cornelia de Haas.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Birgitta VERBON, geboren op 21-09-1962 te Dordrecht (zie XI.41).
2.  Willem Mennolt VERBON, geboren op 17-10-1964 te Dordrecht (zie XI.42).

X.51 Elisabeth Maria van PIETERSON, Onderwijzeres, geboren op 02-11-1935 te Rotterdam, in de kraamkliniek aan de Henegouwerlaan. Gedoopt op 26-03-1944 te Den Haag, in de Ned. Herv. Oranjekerk. Dochter van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.64) en Wiepkjen Maria KRUK.
Gehuwd op 31-03-1959 te Rotterdam met Hendrik van der SPEK, leraar/directeur, geboren op 06-08-1935 te Rotterdam, zoon van Arij Gerard van der Spek en Helena Wilhelmina Wytske van Amersfoort. Gedoopt (NH) op 10-05-1942 te Rotterdam, in de Noorderkerk aan de Jacob Catsstraat.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonius Jacobus van der SPEK, ING Werktuigbouw; ING Economische Bedrijfskunde; Manager It. & Organisatie, geboren op 22-02-1964 te Rotterdam, in het "Dijkzigtziekenhuis", 's avonds 5 minuten over 10.
Samenwonend sinds 29-03-1991 met Marie Annette LELIVELD, Hoofd Personeelszaken, geboren op 11-05-1967 te Den Haag, dochter van Walter Paulus Leliveld en Petronella Oosterboer.
2.  Guido Hendrik van der SPEK, ING Bedrijfskunde Informatica, geboren op 05-08-1970 te Velp, in het oude ziekenhuis aan de Tramstraat, 's morgens even over 7 uur.
Gehuwd op 08-05-2004 te Eerbeek, Gem. Brummen met Nicole Nanette SMIT, ING Bedrijfskunde Textiel, geboren op 26-10-1970 te Eindhoven, in het Diaconessenhuis, 16.48 uur, dochter van Robert Hendrik Simon Cornelis Smit en Emmy van Brenk.

X.54 Willem Adrianus van PIETERSON, ING Bouwkunde, geboren op 07-12-1944 te Den Haag, zoon van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.64) en Wiepkjen Maria KRUK.
Gehuwd (1) op 04-08-1965 te Rotterdam met Margo JANSEN, geboren op 25-11-1946 te Leiden.
Gehuwd (2) op 01-09-1979 te Haulchin (Frankrijk) met Annie CAILLUYER, Lerares, geboren op 11-08-1951 te Abscon-N (Frankrijk), dochter van René Cailluyer en Constance Jacqmart.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Caroline van PIETERSON, geboren op 04-10-1964 te Hilversum.
2.  Marlies van PIETERSON, geboren op 28-02-1967 te Rotterdam (zie XI.50).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Guillemette van PIETERSON, geboren op 13-10-1986 te Haarlem.

X.58 Yvonne Gerardina Cornelia van PIETERSON, Dra. Onderwijskunde, geboren op 28-11-1948 te Rotterdam, overleden op 20-06-2005 te Delft, dochter van Arnoldus Antonius van PIETERSON (zie IX.64) en Wiepkjen Maria KRUK.
Gehuwd op 09-09-1988 te Spijkenisse met David Michael DOE, geboren op 10-02-1949 te Lippits Hill (Engeland), zoon van Frederik Haines Doe en Doris Hanah Audus.
Uit dit huwelijk:
1.  Matthew Frederick Arnold DOE, geboren op 31-01-1989 te Spijkenisse.

X.69 Willem Alexander van PIETERSON, fotograaf, geboren op 03-09-1946 te Den Haag, zoon van Alexander van PIETERSON (zie IX.72) en Swanetta Maria RUIBING.
Samenwonend okt. 1994 te Den Haag met Gabriëla Alexandra Jane SCHALK, geboren op 26-12-1961 te Den Haag, dochter van Johannes Frederik Schalk en Jeanette Henriëtte Elvire Hencke.
Uit deze relatie:
1.  Lisa Alexandra van PIETERSON, geboren op 15-09-2003 te Den Haag.

X.76 Leendert van PIETERSON, geboren op 02-11-1924 te Delft, overleden op 07-08-1991 te Delft, zoon van Pieter van PIETERSON (zie IX.97) en Geertruida POOT.
Gehuwd op 14-11-1945 te Delft met Wera MAKAROWA, geboren op 10-11-1923 te Timonow-Iwa, Rusland, overleden op 21-09-1992 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Truus van PIETERSON, geboren op 09-07-1946 te Delft (zie XI.55).
2.  ..... van PIETERSON, geboren op 01-03-1950 te Delft, een doodgeboren kind.
3.  Leendert Pieter Alexander van PIETERSON, geboren op 20-01-1954 te Delft (zie XI.57).

X.79 Alida van PIETERSON, geboren op 17-07-1927 te Delft, dochter van Pieter van PIETERSON (zie IX.97) en Geertruida POOT.
Gehuwd op 03-07-1959 te Delft met Gijsbert SCHRAM, geboren op 27-05-1930 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Pieter Gijsbert SCHRAM, geboren op 04-12-1959 te Delft (zie XI.59).

X.81 Geertruida Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 24-05-1939 te Delft, dochter van Pieter van PIETERSON (zie IX.97) en Geertruida POOT.
Gehuwd op 13-01-1961 te Delft met Marinus Cornelis van VLIET, geboren op 16-02-1935 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Mitchell van VLIET, geboren op 18-03-1962 te Delft, overleden op 28-08-1980 te Ermelo.
2.  Sylvia Geertruida Alida van VLIET, geboren op 12-08-1967 te Delft (zie XI.63).

X.83 Pieter van PIETERSON, geboren op 04-04-1942 te Delft, zoon van Pieter van PIETERSON (zie IX.97) en Geertruida POOT.
Gehuwd op 20-04-1960 te Delft met Jenny CRAMA, geboren op 03-12-1939 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneke van PIETERSON, geboren op 07-04-1963 te Delft, overleden op 18-01-1979 te Rotterdam.
2.  Peter van PIETERSON, geboren op 16-07-1971 te Delft (zie XI.65).

X.87 Adrianus HUISMAN, geboren op 11-06-1926 te Delft, overleden op 24-12-2001 te Delft, zoon van Adrianus HUISMAN en Johanna Hendrika van PIETERSON (zie IX.100).
Gehuwd op 03-07-1953 te Delft met Elizabeth MAAGDELIJN, geboren op 11-08-1928 te Delft, dochter van Marinus Maagdelijn en Elizabeth Dik.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Hendrika HUISMAN, geboren op 30-06-1962 te Delft (zie XI.68).
2.  Yvonne HUISMAN, geboren op 26-08-1963 te Delft.
3.  Willem HUISMAN.
4.  Marinus HUISMAN.
5.  Adrianus HUISMAN.
6.  Bertus HUISMAN.
7.  Elizabeth HUISMAN.

X.91 Philippus van der EIJK, militair, geboren op 09-07-1926 te Delft, overleden op 06-07-1996 te Ede, begraven op 11-07-1996 te Ede, op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Asakkerweg. Zoon van Pieter van der EIJK, groentehandelaar en koster, en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie IX.102).
Gehuwd met Wil de BLOOIS, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter van der EIJK, geboren op 07-01-1953 te Delft (zie XI.75).
2.  Kommer Jan van der EIJK, geboren op 10-03-1954 te Delft (zie XI.77).
3.  Ronald van der EIJK, geboren op 10-04-1956 te Ede` (zie XI.79).
4.  René Edwin van der EIJK, geboren op 01-03-1962 te Ede (zie XI.81).

X.93 Leendert van der EIJK, stadsbeiaardier, musicus, docent muziekgeschiedenis, geboren op 09-10-1934 te Delft. Benoemd tot "Erebeiaardier van de stad Zwolle" en daarmee de eerste erebeiaardier in Nederland. Zoon van Pieter van der EIJK, groentehandelaar en koster, en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie IX.102).
Gehuwd (1) op 26-08-1960 te Delft, gescheiden op 14-11-1984 te Zwolle van Adriana Jeannette du CLOU, geboren op 05-02-1938 te Delft, dochter van Joost Matthijs Hendrik Du Clou en Johanna Susanna van Egmond.
Samenwonend (2) sinds 01-09-1985 te Zwolle, gehuwd op 01-05-1995 te Deventer met Ingeborg Monica Maria JONKERS, docent geschiedenis en leerkracht basisonderwijs. Geboren op 09-10-1962 te Amsterdam, dochter van Antonius Carolus Maria Jonkers en Johanna Wilhelmina Hefti.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnoud van der EIJK, geboren op 30-09-1963 te Zwolle (zie XI.83).
2.  Esther van der EIJK, uitvoerend en docerend musicus altviool, geboren op 30-09-1971 te Zwolle.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Constantijn Kylian van der EIJK, geboren op 01-07-1997 te Zwolle.
4.  Eleonore Veerle van der EIJK, geboren op 06-11-2000 te Zwolle.

X.97 Wilhelmina Maria Sophia van der EIJK, geboren op 01-04-1938 te Delft, dochter van Pieter van der EIJK, groentehandelaar en koster, en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie IX.102).
Gehuwd op 03-08-1960 te Delft, gescheiden 10-1985 te Delft van Joseph OPPERMAN, geboren op 07-08-1936 te 's Gravenhage, zoon van Joseph Opperman en Maria Tomeij.
Uit dit huwelijk:
1.  Ton Marcel OPPERMAN, geboren op 09-06-1962 te Delft (zie XI.88).
2.  Karin Jolande Esmeralde OPPERMAN, geboren op 21-02-1965 te Delft (zie XI.91).

X.98 Adrianus Franciscus van PIETERSON, geboren op 01-04-1940 te Delft, zoon van Willem Frederik van PIETERSON (zie IX.105) en Francina PINSTER.
Gehuwd met Maria Elizabeth LIEDORP, geboren op 10-10-1947 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Liesbeth van PIETERSON, geboren op 21-03-1975 te Delft.
2.  Martijn van PIETERSON, geboren op 04-05-1977 te Delft.

X.103 Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 30-12-1940 te Delft, dochter van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie IX.107) en Cornelia Johanna Maria SCHAEFFER.
Gehuwd met Adrianus Conrad Antonius MAHIEU, geboren op 05-01-1934 te Den Haag, overleden op 25-09-2005 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.  Marcel MAHIEU, geboren op 29-05-1966 (zie XI.94).
2.  Raymond MAHIEU, geboren op 27-05-1970 (zie XI.96).

X.104 Christiaan Frederik van PIETERSON, stafmedewerker op een accountantskantoor, geboren op 08-05-1945 te Delft, zoon van Jacobus Johannes van PIETERSON (zie IX.107) en Cornelia Johanna Maria SCHAEFFER.
Gehuwd op 21-07-1967 te Delft met Sonja Johanna Wilhelmina Louisa BOOGERD, telefoniste/receptioniste op een advocatenkantoor, geboren op 01-05-1944 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Martijn van PIETERSON, bankier, geboren op 10-07-1972 te Sliedrecht.
Gehuwd op 30-10-1999 te Delft met Anna-Marie ZETHOF, jurist, beginnend fotograaf, geboren op 14-06-1971 te Gorinchem, dochter van Hermanus Cornelis Zethof en Maria Grada Stevens.
2.  Merel van PIETERSON, researchverpleegkundige, beginnend fotograaf, geboren op 04-05-1974 te Sliedrecht.
Samenwonend sinds 01-09-2000, aanvankelijk in Rotterdam en sinds 1 juni 2003 in Papendrecht. Partner is Bastiaan HUBERS, industrieel ontwerper, geboren op 24-12-1973 te Papendrecht, zoon van Bastiaan Hubers en Adriana Cornelia Verwolf.

X.107 Wilhelmina Maria van PIETERSON, geboren op 07-06-1934 te Delft, dochter van Johannes van PIETERSON (zie IX.109) en Hedwig OLEJNICKI.
Gehuwd op 28-07-1954 te Delft met Geert TIMMER, geboren op 17-05-1934 te Tjamsweer Gem. Appingedam, zoon van Martinus Timmer en Aaltje Tillema.
Uit dit huwelijk:
1.  Hedwig Brigitta TIMMER, geboren op 09-06-1957 te Delft (zie XI.103).
2.  Koen Martinus TIMMER, geboren op 23-08-1958 te Delft (zie XI.104).
3.  Johannes Geert TIMMER, geboren op 30-04-1964 te Delft (zie XI.106).

X.108 Johann van PIETERSON, geboren op 17-05-1936 te Delft, zoon van Johannes van PIETERSON (zie IX.109) en Hedwig OLEJNICKI.
Gehuwd (1) op 30-08-1960 te Delft met Catharina TABBERNAL, geboren op 02-05-1937 te Delft, overleden op 07-02-1996 te Delft.
Gehuwd (2) op 15-05-1998 te Tholen met Jacoba Catharina VISSER, geboren op 17-05-1941 te Den Haag. Weduwe van George Johan Hevel, overleden Rijswijk 7-7-1995.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacobus van PIETERSON, geboren op 18-08-1961 te Delft (zie XI.108).

X.111 Leendert van PIETERSON, geboren op 17-05-1936 te Delft, zoon van Johannes van PIETERSON (zie IX.109) en Hedwig OLEJNICKI.
Gehuwd op 30-06-1961 te Delft met Dirkje Johanna van ESSCHOTEN, geboren op 26-06-1939 te Delft, dochter van Arie Cornelis van Esschoten en Johanna Rullens.
Uit dit huwelijk:
1.  Arie Cornelis van PIETERSON, geboren op 06-06-1962 te Delft (zie XI.110).
2.  Monique Hedwig van PIETERSON, geboren op 27-06-1964 te Delft (zie XI.113).
3.  Johannes van PIETERSON, geboren op 10-03-1967 te Delft.
Samenwonend sinds 1989 te St. Maartensdijk met Patricia PELGRIM, geboren op 13-11-1962 te Suriname.

X.115 Philip van PIETERSON, geboren op 14-10-1957 te Voorburg, zoon van Filippus van PIETERSON (zie IX.113) en Johanna Maria GIJSELHART.
Gehuwd met Ingrid van HAALEN, geboren op 14-10-1957 te Voorburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Victor van PIETERSON.

X.124 Gerarda Elisabeth van PIETERSON, geboren op 02-11-1935 te Rotterdam, dochter van Leendert van PIETERSON (zie IX.123) en Wilhelmina Catharina de HAAN.
Gehuwd (1) op 20-07-1955 te Rotterdam, gescheiden te Rotterdam van Antonius Karl ÖHLSCHLÄGER, geboren op 26-06-1931 te Rotterdam. Zoon van Hermann Otto Öhlschläger en Pieternella Johanna Rath.
Gehuwd (2) te Rotterdam met Berentinus Laurens Johannes van VALEN, geboren op 30-03-1942.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anita ÖHLSCHLÄGER, geboren op 12-12-1955 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 16-01-1950 te Rotterdam, gescheiden ± 1979 te Rotterdam van Joost Johannes van VIERSSEN, geboren op 16-01-1950 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 23-09-1997 te Rotterdam met Albert P.W. von BOLTOG, geboren op 30-11-1940 te Djakarta.
2.  Walter ÖHLSCHLÄGER, geboren op 16-12-1959 te Rotterdam (zie XI.120).
3.  Martin ÖHLSCHLÄGER, geboren op 15-01-1961 te Rotterdam.

X.126 Johannes Jacobus van PIETERSON, geboren op 07-11-1940 te Rotterdam, overleden op 26-08-1998 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie IX.123) en Wilhelmina Catharina de HAAN.
Gehuwd te Rotterdam met Jannie LOUÉ, geboren op 28-04-1943 te Rotterdam, overleden op 21-10-2000 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  René van PIETERSON, geboren op 23-06-1965 te Rotterdam.
2.  Richard van PIETERSON, geboren op 23-11-1969 te Rotterdam.

X.128 Jan van PIETERSON, geboren op 31-03-1944 te Rotterdam, zoon van Leendert van PIETERSON (zie IX.123) en Wilhelmina Catharina de HAAN.
Gehuwd (1) op 30-10-1963 te Rotterdam, gescheiden voor 1980 te Rotterdam van Dirkje van TILBORG, geboren op 13-03-1945 te Rijswijk, Noord Brabant.
Samenwonend (2) ± 1980 te Rotterdam met Lamberta Catharina Elisabeth van de PAS, geboren op 26-12-1950.
Samenwonend (3) ± 2000 te Rotterdam met Christina Hendrika van DIJK, geboren op 05-07-1948 te Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ronnie van PIETERSON, geboren op 17-04-1964 te Rotterdam.
2.  Michel van PIETERSON, geboren 1967 te Rotterdam (zie XI.126).
Uit de tweede relatie:
3.  Josbert van de PAS, geboren op 08-04-1982 te Waalwijk. Bij de geboorte kreeg hij de naam van zijn vader "van Pieterson", na het verbreken van de relatie van vader en moeder is de naam gewijzigd in "van de Pas".

XI.1 Astrid van PIETERSON, geboren op 01-07-1957 te Dordrecht, dochter van Cornelis Nicolaas van PIETERSON (zie X.1) en Maria Sophia PIKAAR.
Kind:
1.  Monir Gamal Abdelsattar Mohamed van PIETERSON, geboren op 02-04-1988 te Dordrecht. Na de scheiding van zijn ouders heeft hij de naam van zijn moeder gekregen.

XI.2 René VALK, geboren op 01-01-1961 te Amsterdam, zoon van Harm VALK en Cornelia Johanna van PIETERSON (zie X.9).
Ondertrouwd op 08-01-1996 te Amstelveen (getuige(n): de wederzijdse ouders), gehuwd op 30-08-1996 te Halfweg (getuige(n): Caroline Pluym, Caroline Wuite, Rob Calmer, Klaasjan Hoogvorst) met Florence Gertrudis Maria GOES, geboren op 30-05-1963 te Amsterdam, dochter van Johannes Martinus Goes en Marie Therese Anne Francoise Beys.
Uit dit huwelijk:
1.  Joris Harmen Martinus VALK, geboren op 04-09-2003 te Amstelveen.
2.  Pepijn Francois Johannes VALK, geboren op 29-01-2006 te Amstelveen.

XI.6 Nicolaas Cornelis Johannes van PIETERSON, zoon van Jan Cornelis van PIETERSON (zie X.11) en Klaziena SCHIPPER.
Gehuwd met Domingga LATUHERU.
Uit dit huwelijk:
1.  Dennis van PIETERSON.

XI.16 Angelique Trudy van PIETERSON, geboren op 01-11-1970 te Leerdam, dochter van Jan van PIETERSON (zie X.26) en Geertruida van ZIJL.
Gehuwd op 20-05-1994 te Leerdam met Johannes DIKKES, geboren op 09-12-1964 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Mavis Abigale DIKKES, geboren op 22-08-1996 te Amsterdam.
2.  Jamy Eileen DIKKES, geboren op 03-03-1998 te Amsterdam.
3.  Xander Michael DIKKES, geboren op 20-12-2000 te Amsterdam.

XI.18 Nathalie Hèléne van PIETERSON, geboren op 28-04-1975 te Leerdam, dochter van Jan van PIETERSON (zie X.26) en Geertruida van ZIJL.
Gehuwd op 19-04-1999 te Hengelo (Ov) met Bart van WERKHOVEN, geboren op 13-12-1973 te Hengelo (Ov).
Uit dit huwelijk:
1.  Bob van WERKHOVEN, geboren op 18-03-2001 te Hengelo (Ov).
2.  Noortje Heleen van WERKHOVEN, geboren op 06-01-2003 te Hengelo (Ov).

XI.22 Elisabeth Jeannette Maria van PIETERSON, geboren op 19-06-1946 te Rotterdam, dochter van Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON (zie X.33) en Johanna Maria Paulina de GOEDEREN.
Gehuwd op 05-04-1967 te Rotterdam met Rinus van der WIELEN, geboren op 21-10-1946 te Rotterdam, zoon van Adolf Pieter Marinus van der Wielen en Hendrika Harmina van der Wel.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Arnoldus Antonius van der WIELEN, geboren op 07-10-1967 te Rotterdam (zie XII.10).

XI.24 Wilhelmina Antonia Arnolda van PIETERSON, geboren op 12-06-1948 te Rotterdam, dochter van Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON (zie X.33) en Johanna Maria Paulina de GOEDEREN.
Gehuwd (1) op 14-09-1966 te Rotterdam, gescheiden 1990 van Nicolaas Johannus Francois SCHREUDER, geboren op 06-04-1946 te Rotterdam.
Samenwonend (2) te Rotterdam met Chris van DAM.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nicolaas Johannus Francois SCHREUDER, geboren 1966.

XI.26 Gerrit van PIETERSON, geboren op 21-05-1950 te Rotterdam, zoon van Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON (zie X.33) en Johanna Maria Paulina de GOEDEREN.
Gehuwd op 16-07-1969 te Rotterdam met Heiltje Johanna WESTEIN, geboren op 20-01-1947 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Arnoldus Antonius van PIETERSON, geboren op 22-09-1970 te Rotterdam.
Samenwonend sinds 12-02-2007 te Rotterdam met Wilhelmus Hendrika Peter SCHUTTE.
2.  Jolanda van PIETERSON, geboren op 19-12-1975 te Rotterdam.
Gehuwd op 16-07-2004 te Rotterdam met Micheal van DORP.

XI.29 Johanna Maria Paulina van PIETERSON, geboren op 27-07-1951 te Rotterdam, dochter van Willem Arnoldus Anthonius van PIETERSON (zie X.33) en Johanna Maria Paulina de GOEDEREN.
Gehuwd (1) op 23-07-1969 te Rotterdam, gescheiden op 10-10-1975 te Rotterdam van Adrianus de MAN.
Gehuwd (2) op 10-01-1989 te Rotterdam met Bernardus Wilhelmus Adrijanus RIPER, geboren op 05-05-1945 te Tilburg.
Gehuwd (3) op 06-06-2001 te Rotterdam met Cornelis RAZENBERG, geboren op 07-03-1951 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Therese de MAN, geboren op 24-10-1971 te Rotterdam (zie XII.18).

XI.41 Johanna Birgitta VERBON, geboren op 21-09-1962 te Dordrecht, dochter van Johan Cornelis VERBON en Godefrida Teuntje van PIETERSON (zie X.49).
Samenwonend te Capelle aan den IJssel met Marcel SCHNITKER, geboren op 15-07-1960 te Rotterdam, zoon van Pieter Schnitker en Maria Johanna Binnendijk.
Uit deze relatie:
1.  Emilie Godefrida Tyra SCHNITKER, geboren op 12-11-1996 te Capelle aan den IJssel.
2.  Johanna Cornelia Hester SCHNITKER, geboren op 07-07-1999 te Capelle aan den IJssel.

XI.42 Willem Mennolt VERBON, geboren op 17-10-1964 te Dordrecht, zoon van Johan Cornelis VERBON en Godefrida Teuntje van PIETERSON (zie X.49).
Gehuwd op 22-11-1988 te Oegstgeest met Simone Francina GAILLARD, geboren op 20-09-1963 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Margot Louise VERBON, geboren op 18-09-1989 te Dordrecht.
2.  Frank Cornelis VERBON, geboren op 31-03-1991 te Zwijndrecht.
3.  Bart Willem VERBON, geboren op 14-01-1993 te Zwijndrecht.

XI.50 Marlies van PIETERSON, geboren op 28-02-1967 te Rotterdam, dochter van Willem Adrianus van PIETERSON (zie X.54) en Margo JANSEN.
Gehuwd op 28-05-1993 te Leiden met Marcel HONSBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.  Mirre HONSBEEK, geboren op 07-11-2000 te Meppel.
2.  Sterre HONSBEEK, geboren op 09-04-2003 te Meppel.

XI.55 Truus van PIETERSON, geboren op 09-07-1946 te Delft, dochter van Leendert van PIETERSON (zie X.76) en Wera MAKAROWA.
Gehuwd op 23-10-1964 te Delft met Anton VENEMA, geboren op 22-07-1942 te Delft, overleden op 23-06-1991 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Richard VENEMA, geboren op 20-09-1966 te Delft (zie XII.26).
2.  Manuela VENEMA, geboren op 16-10-1971 te Delft (zie XII.29).

XI.57 Leendert Pieter Alexander van PIETERSON, geboren op 20-01-1954 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie X.76) en Wera MAKAROWA.
Gehuwd te Delft, gescheiden te Delft van Thea van VELZEN, geboren op 24-06-1960 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Robin van PIETERSON, geboren op 11-05-1982 te Delft.
2.  Kevin van PIETERSON, geboren op 06-04-1985 te Delft.
3.  Lois van PIETERSON, geboren op 07-02-1993 te Delft.

XI.59 Johannes Pieter Gijsbert SCHRAM, geboren op 04-12-1959 te Delft, zoon van Gijsbert SCHRAM en Alida van PIETERSON (zie X.79).
Gehuwd op 22-04-1983 te Delft met Maria Hendrika van POLEN, geboren op 22-07-1963 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Robin Christiaan SCHRAM, geboren op 20-01-1990 te Delft.
2.  Cindy Sabine SCHRAM, geboren op 28-06-1993 te Delft.

XI.63 Sylvia Geertruida Alida van VLIET, geboren op 12-08-1967 te Delft, dochter van Marinus Cornelis van VLIET en Geertruida Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.81).
Gehuwd op 16-10-1992 te Delft met Peter STEYGER, geboren op 09-05-1963 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Joella STEYGER van VLIET, geboren op 31-05-1989 te Delft.
2.  Sharella STEYGER van VLIET, geboren op 21-08-1991 te Delft.
3.  Roxena STEYGER van VLIET, geboren op 02-07-1997 te Delft.

XI.65 Peter van PIETERSON, geboren op 16-07-1971 te Delft, zoon van Pieter van PIETERSON (zie X.83) en Jenny CRAMA.
Gehuwd op 06-10-2000 te Delft met Sonja PRUISERS, geboren op 24-03-1976 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Gino van PIETERSON, geboren op 09-10-1999 te Delft.
2.  Sven van PIETERSON, geboren op 21-04-2005 te Delft.

XI.68 Johanna Hendrika HUISMAN, geboren op 30-06-1962 te Delft, dochter van Adrianus HUISMAN (zie X.87) en Elizabeth MAAGDELIJN.
Gehuwd op 30-08-1985 te Delft, gescheiden 1999 te Delft van Peter CAMIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bianca Marian CAMIJN, geboren op 19-08-1988 te Delft.
2.  Robert Ivo CAMIJN, geboren op 19-08-1992 te Delft.

XI.75 Pieter van der EIJK, medewerker Ouwehands Dierenpark, geboren op 07-01-1953 te Delft, zoon van Philippus van der EIJK (zie X.91) en Wil de BLOOIS.
Gehuwd met Anette van de MOLENGRAAF, geboren op 23-08-1954 te Ede.
Uit dit huwelijk:
1.  Fleur van der EIJK, geboren op 07-08-1981 te Bennekom.
2.  Rivka van der EIJK, geboren op 09-12-1987 te Rhenen.

XI.77 Kommer Jan van der EIJK, hoofd calamiteiten hospitaal Utrecht, geboren op 10-03-1954 te Delft, zoon van Philippus van der EIJK (zie X.91) en Wil de BLOOIS.
Gehuwd op 05-05-1977 te Ede met Wilhelmina JOCHEMSEN, geboren op 02-07-1956 te Bennekom.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes van der EIJK, geboren op 28-03-1978 te Ede.
2.  Maria van der EIJK, geboren op 12-12-1980 te Ede.
3.  David van der EIJK, geboren op 27-05-1983 te Maarssen.
4.  Joachim van der EIJK, geboren op 18-11-1987 te Maarssen.

XI.79 Ronald van der EIJK, defentie ambtenaar Media Repro, geboren op 10-04-1956 te Ede`, zoon van Philippus van der EIJK (zie X.91) en Wil de BLOOIS.
Gehuwd op 16-11-1984 te Ede met Anja LUTJEBOER, geboren op 13-03-1961 te Onstwedde, dochter van E. Lutjeboer en T. Smid.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerben van der EIJK, geboren op 04-08-1986 te Ede.
2.  Thomas van der EIJK, geboren op 07-08-1988 te Ede.
3.  Jasper Pim van der EIJK, geboren op 23-04-1991 te Ede.

XI.81 René Edwin van der EIJK, wijkhandhaver toezicht, geboren op 01-03-1962 te Ede, zoon van Philippus van der EIJK (zie X.91) en Wil de BLOOIS.
Gehuwd op 08-04-1983 te Ede met Adriana FLUIT, geboren op 16-04-1961 te Ede, dochter van D. Fluit en M. Fluit.
Uit dit huwelijk:
1.  Mark van der EIJK, geboren op 21-08-1984 te Bennekom.
2.  Remco Roelof Dominic van der EIJK, geboren op 17-09-1986 te Bennekom.
3.  Dennis van der EIJK, geboren op 20-07-1987 te Bennekom.

XI.83 Arnoud van der EIJK, sales manager, geboren op 30-09-1963 te Zwolle, zoon van Leendert van der EIJK (zie X.93) en Adriana Jeannette du CLOU.
Gehuwd op 20-05-1994 te Bilthoven met Adriana Cornélie de GRAAF, docent muziek, geboren op 08-02-1963 te Papendrecht, dochter van Willem Adriaan de Graaf en Wietske Albertina Dubbelboer.
Uit dit huwelijk:
1.  Florian Arnoud van der EIJK, geboren op 26-11-1995 te Utrecht.
2.  Feline Olivia van der EIJK, geboren op 24-10-1997 te Utrecht.
3.  Violet Quirine van der EIJK, geboren op 03-09-2001 te Utrecht.

XI.88 Ton Marcel OPPERMAN, rijksambtenaar bij de belastingdienst, geboren op 09-06-1962 te Delft, in het Bethelziekenhuis op Luilak-dag. Zoon van Joseph OPPERMAN en Wilhelmina Maria Sophia van der EIJK (zie X.97).
Gehuwd op 29-05-1987 te Delft met Ingrid Maria Cornelia van VOORDEN, verpleegkundige, geboren op 12-08-1961 te Voorburg, aan de Wilhelminalaan. dochter van Gerardus Hendricus van Voorden en Annigje Boelhouwer.
Uit dit huwelijk:
1.  Karlijn OPPERMAN, geboren op 02-02-1991 te Delft.
2.  Eva OPPERMAN, geboren op 12-09-1993 te Delft.

XI.91 Karin Jolande Esmeralde OPPERMAN, medisch secretaresse. Geboren op 21-02-1965 te Delft, in het Bethelziekenhuis. Dochter van Joseph OPPERMAN en Wilhelmina Maria Sophia van der EIJK (zie X.97).
Gehuwd op 11-05-1990 te Delft, gescheiden op 07-10-2002 te Delft van Peter T.A. VELDHOVEN, geboren op 12-05-1963 te Delft, zoon van Anthonius Gerardus Veldhoven en Geertruida Maria Dijkgraaf.
Uit dit huwelijk:
1.  Niels VELDHOVEN, geboren op 02-08-1992 te Delft.
2.  Marloes VELDHOVEN, geboren op 15-11-1994 te Delft.

XI.94 Marcel MAHIEU, geboren op 29-05-1966, zoon van Adrianus Conrad Antonius MAHIEU en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.103).
Gehuwd met Monique AMMERLAAN, geboren op 08-03-1968.
Uit dit huwelijk:
1.  Kevin MAHIEU, geboren op 14-09-1995.

XI.96 Raymond MAHIEU, geboren op 27-05-1970, zoon van Adrianus Conrad Antonius MAHIEU en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.103).
Gehuwd met Carola KOOLMEES, geboren op 28-04-1969.
Uit dit huwelijk:
1.  Britt MAHIEU, geboren op 22-11-1998.

XI.103 Hedwig Brigitta TIMMER, geboren op 09-06-1957 te Delft, dochter van Geert TIMMER en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.107).
Gehuwd op 22-12-1978 te Delft met Adrianus Jan MONTAGNE, geboren op 20-06-1955 te Delft, zoon van Adrianus Jan Montagne en Elizabeth Vogelenzang.
Uit dit huwelijk:
1.  Brigitta MONTAGNE, geboren op 21-09-1983 te Delft.
2.  Ian MONTAGNE, geboren op 07-09-1986 te Delft.

XI.104 Koen Martinus TIMMER, geboren op 23-08-1958 te Delft, overleden op 22-09-1997 te Alphen aan de Rijn, zoon van Geert TIMMER en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.107).
Gehuwd op 22-05-1987 te Schiedam met Ernestine Jacoba WINDHORST, geboren op 21-03-1960 te Schiedam, dochter van Theodorus Johannes Jacobus Windhorst en Elisabeth Anna van Touw.
Uit dit huwelijk:
1.  Sezanne TIMMER, geboren op 24-10-1989 te Schiedam.

XI.106 Johannes Geert TIMMER, geboren op 30-04-1964 te Delft, zoon van Geert TIMMER en Wilhelmina Maria van PIETERSON (zie X.107).
Gehuwd op 07-07-1986 te Delft met Lucienne HAAK, geboren op 23-09-1963 te Delft, dochter van Willem Haak en Johanna Wouterina de Blij.
Uit dit huwelijk:
1.  Jevon TIMMER, geboren op 12-08-1994 te Delft.
2.  Brian TIMMER, geboren op 02-02-2000 te Delft.

XI.108 Anoniem Anoniem, geboren op xx-xx-xxxx te Plaats, x van Anoniem Anoniem (zie X.108) en Anoniem Anoniem.
Gehuwd op xx-xx-xxxx te Plaats met Anoniem Anoniem, geboren op xx-xx-xxxx te Plaats.
Uit dit huwelijk:
1.  Anoniem Anoniem, geboren op xx-xx-xxxx te Plaats.
2.  Anoniem Anoniem, geboren op xx-xx-xxxx te Plaats.
3.  Anoniem Anoniem, geboren op xx-xx-xxxx te Plaats.

XI.110 Arie Cornelis van PIETERSON, geboren op 06-06-1962 te Delft, zoon van Leendert van PIETERSON (zie X.111) en Dirkje Johanna van ESSCHOTEN.
Gehuwd op 17-10-1986 te Delft met Anna Petronella BEEN, geboren op 18-12-1960 te Delft, dochter van Pieter Cornelis Been [3 juni 1924 - 18 oktober 1992] en Anna Petronella van der Gaag [2 mei 1923 - 3 augustus 1998].
Uit dit huwelijk:
1.  Amanda van PIETERSON, geboren op 03-02-1987 te Utrecht.
2.  Alycia Romana van PIETERSON, geboren op 25-03-1992 te Delft.

XI.113 Monique Hedwig van PIETERSON, geboren op 27-06-1964 te Delft, dochter van Leendert van PIETERSON (zie X.111) en Dirkje Johanna van ESSCHOTEN.
Gehuwd op 30-11-1984 te Delft met Bernardus van DAM, geboren op 26-01-1960 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Michael van DAM, geboren op 30-12-1987 te Delft.
2.  Yoeri van DAM, geboren op 22-07-1993 te Delft.
3.  Kelsey van DAM, geboren op 02-12-1995 te Delft.

XI.120 Walter ÖHLSCHLÄGER, geboren op 16-12-1959 te Rotterdam, zoon van Antonius Karl ÖHLSCHLÄGER en Gerarda Elisabeth van PIETERSON (zie X.124).
Gehuwd op 16-05-1997 te Rotterdam met Anja NOORDERMEER, geboren op 09-08-1965 te Delft, dochter van J.N. Noordermeer en A.A.A. van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1.  Youri ÖHLSCHLÄGER, geboren op 20-01-1998 te Rotterdam.
2.  Wessel ÖHLSCHLÄGER, geboren op 18-05-2000 te Rotterdam.
3.  Lois ÖHLSCHLÄGER, geboren op 20-02-2006 te Hoogeveen.

XI.126 Michel van PIETERSON, geboren 1967 te Rotterdam, zoon van Jan van PIETERSON (zie X.128) en Dirkje van TILBORG.
Gehuwd te Rotterdam met Marion van BEEK.
Uit dit huwelijk:
1.  Audry van PIETERSON, geboren op 07-03-1995 te Rotterdam.

XII.10 Willem Arnoldus Antonius van der WIELEN, geboren op 07-10-1967 te Rotterdam, zoon van Rinus van der WIELEN en Elisabeth Jeannette Maria van PIETERSON (zie XI.22).
Gehuwd op 28-10-1987 te Rotterdam met Coralina HOVENER, geboren op 15-11-1968.
Uit dit huwelijk:
1.  Danny van der WIELEN, geboren op 25-01-1987 te Rotterdam.
2.  Stefan van der WIELEN, geboren op 06-12-1990 te Rotterdam.
3.  Raymond van der WIELEN, geboren op 22-05-1997 te Rotterdam.

XII.18 Therese de MAN, geboren op 24-10-1971 te Rotterdam, dochter van Adrianus de MAN en Johanna Maria Paulina van PIETERSON (zie XI.29).
Gehuwd op 12-06-1991 te Rotterdam met Richard TON, geboren 1969.
Uit dit huwelijk:
1.  Ricardo TON, geboren op 04-04-1992 te Rotterdam.

XII.26 Richard VENEMA, geboren op 20-09-1966 te Delft, zoon van Anton VENEMA en Truus van PIETERSON (zie XI.55).
Gehuwd op 18-06-1993 te Delft met Monique KRANENBURG, geboren op 05-06-1968 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Melanie VENEMA, geboren op 10-11-1991 te Delft.
2.  Colin VENEMA, geboren op 25-05-1994 te Delft.

XII.29 Manuela VENEMA, geboren op 16-10-1971 te Delft, dochter van Anton VENEMA en Truus van PIETERSON (zie XI.55).
Gehuwd op 13-07-1992 te Delft met Sjaak MOSTERT, geboren op 06-02-1968 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Ian MOSTERT, geboren op 16-02-1994 te Delft.
2.  Lindsey MOSTERT, geboren op 08-09-1995 te Delft.

Homepage | E-mail